Základní škola a Mateřská škola Zakřany

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

(školní rok 2018/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

Zakřany č.p. 134, 664 84  Zastávka u Brna

Tel.: 546 431 468, e-mail: zszakrany@zszakrany.cz

 

Část I.

Základní charakteristika školy

 

a.      Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného 

rozhodnutí:

 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

Zakřany 134, 664 84 Zastávka

REDIZO:600 110 940

IČO: 71 00 55 87

Zřizovatel školy:   Obec Zakřany

                              Zakřany 7, 664 84 Zastávka

 Ředitelka školy: Mgr. Renata Procházková

Všechny druhy a typy škol a školských zařízení:  

·         Základní škola IZO 102 179 689

·         Školní družina IZO 118 300 555

·         Školní jídelna-vývařovna IZO 181 037 165

·         Školní jídelna-výdejna IZO 181 026 805

·         Mateřská škola IZO 107 604 272

Telefon: 546 431 468, mobil: 739 033 361, e-mail : zszakrany@zszakrany.cz,

     Webové stránka: www.zszakrany.cz

     

b.      Málotřídní nebo neúplné školy

Školní rok 2016/2017

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

Malotřídní ZŠ

3

5

43

14,3

 

c.       Celkový počet žáků v 1. ročníku: 12

      Průměrný počet žáků (43) na učitele (4) celkem za celou školu: 10,75

 

     d.    Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona č.561/2004 Sb: ANO

e.   Zvolený vzdělávací program:.

Název zvoleného vzdělávacího programu

Číslo jednací

V ročníku

Dokument ŠVP pro ZV zpracovaný podle RVP ZV byl schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2007 s platností od 1. 9. 2007.

Druhé vydání  ŠVP ZV zpracované podle RVP ZV bylo schváleno pedagogickou radou dne 25. 8. 2010 s platností od 1. 9. 2010 a dodatek ke druhému vydání ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV byl schválen mimořádnou pedagogickou radou dne 1. 10. 2010. ŠVP ZV byl schválen školskou radou dne 4. 10. 2010

Třetí vydání  ŠVP ZV zpracované podle RVP ZV bylo schváleno pedagogickou radou dne 25. 8. 2016 s platností od 1. 9. 2016. ŠVP ZV byl schválen školskou radou dne 25. 8. 2016

Čtvrté vydání  ŠVP ZV zpracované podle RVP ZV bylo schváleno pedagogickou radou dne 31. 8. 2017 s platností od 1. 9. 2017. ŠVP ZV byl schválen školskou radou dne 31. 8. 2017

Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, 4. vydání byl schválen pedagogickou radou dne 30. 8. 2018 s platností od 1. 9. 2018. Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, 4. vydání byl schválen školskou radou dne 30. 8. 2018

1.- 5.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - není

f.       Zařízení školního stravování (stav k 31. 10. 2018)

 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01

Počet

Počet strávníků

děti a žáci 

zaměstnanci školy

ostatní*

921                  ŠJ  - úplná

-

-

-

-

922                  ŠJ – vývařovna

1

30 ZŠ

 24 MŠ

11

-

923                  ŠJ – výdejna

1

1

30 ZŠ

24 MŠ

7

4

-

Náhradní stravování

-

-

-

-

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy).

 

g.      Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2018

 

Fyzické osoby

2+1

Přepočtení na plně zaměstnané

1,57+0,38=1,95

 

 

g.      Školní družina, která je součástí základní školy 

 

ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

 k 31. 10. 2016

počet vychovatelů ŠD

Celkem

1

30

fyz.      / přepoč.

1/0,71

 

Školní družina je v provozu od 11:30 do 15:30.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

přepočtený počet / fyzický počet (k 30. 9. 2018)

 

1.                  Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

 

Celkový počet pedagogických pracovníků

(učitelek ZŠ a učitelek MŠ)

3,59/4 - ZŠ 2,0/2 - MŠ

100%

 

 

2.   Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/2019 nastoupili na školu: 0

3.   Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/2019 nastoupili na školu: 0

4.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/2019 odešli ze  

      školy:0

5.   Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 0,75/1 – ZŠ, 1,57/2 – ŠJ, 1,13/2 – MŠ

6.   Věkové složení učitelů (k 1. 1. 2019)

 

 

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

0

0 – ZŠ  

35-50 let

0

4 – ZŠ   1 - MŠ

nad 50 let

0

1 – MŠ

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

0

0

Celkem

0

4 - ZŠ 2 – MŠ

Mateřská nebo rodičovská dovolená

0

0 – ZŠ 0 - MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků

        základní školy a mateřské školy + školení nepedagogických pracovníků:

 

 

 

 

Typ kurzu/semináře/ v přednášky

Počet účastníků školy

Šikana – řešíme správně!

1-GK

Tvoření pravidel s dětmi

2-GK, EP

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce

3-GK, HK, JS

Cílevědomě, zdravě a hravě.. naplňování RVP PV v praxi MŠ

Rok jde pořád dokolečka a já, ty, my s ním…

1-EP

Matematika nás baví

1-EN

Práce s diferencovanou třídou na 1. stupni základní školy

2-HK, JS

Prevence a řešení školní neúspěšnosti

1-JS

Joint the journey! – konference pro učitele ANJ na ZŠ

1-JS

Spisová služba a archivnictví – aktuálně v praxi

1-RP

Aktuální otázky v řízení málotřídních základních škol

1-RP

Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019

1-RP

Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole

1-RP

Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II-hromadná-pro MŠ,ZŠ,ŠD,ŠK

1-RP

Školení-tisk vysvědčení, školní události, suplování v systému Edookit

1-RP

Seminář školního stravování

2-IM, PH

Provedení odborné přípravy preventistů PO

2-GK, VV

Periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

8

Vstupní školení v oblasti BOZP a PO

1

Celkem

 

31

 

 

 

 

  1. Romský asistent: NE                                  Jiný asistent: NE

 

 

 

 

 

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků za II. pololetí 2019

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo s

 Vyznamenání

Prospělo       

Neprospě-lo bez (*)

Opakují

1.

12

 

12

0

-

-

2.

7

 

7

0

-

-

3.

10

9

1

-

-

4.

7

7

0

-

-

5.

7

 

5

2

-

-

Celkem za I. stupeň

43

 

40

3

-

-

Celkem za školu

43

40

3

-

-

 

 

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2019

 

 

2. Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

2

0

0

3

0

0

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2018/2019:  0,

 průměr na jednoho žáka: 0

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14): 0

 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

 

Školní rok 2018/19

Gymnázia

SOŠ

SOU

Konzervatoř

4 leté studium

6 leté studium

8 leté studium

 

 

 

Počty přijatých žáků

 

-

-

1

-

-

-

 

Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

V letošním školním roce v naší škole nebyla provedená kontrola z České školní inspekce.

 

Část V.

Rozhodnutí ředitele (k 31. 8. 2019)

Přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

 

 

Rozhodnutí ředitele (k 31. 8. 2019)

Počet

Počet odvolání

O přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46

13

0

O odkladu povinné školní docházky podle § 37

1

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

0

0

Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání § 41

0

0

O přestupu žáka podle § 49

0

0

O přijetí do mateřské školy § 165

2 + 2 + 12

0

O přijetí podle §34 odst. 9

0

0

O nepřijetí do mateřské školy § 165, § 183

2

0

 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2019/2020 – nastoupilo 13 

 

Část VI.

 

Další údaje o škole

Akce pro žáky naší ZŠ ve školním roce 2018/2019

 

ZÁŘÍ

Nový školní rok jsme zahájili 3. září tradičně v tělocvičně školy, kde jsme přivítali naše žáky, ale zejména 12 nových prvňáčků. Celkem letos naši školu navštěvuje 43 žáků ze Zakřan

a Lukovan.

Ve středu 5. září jsme měli uvítací táborák, kde jsme se všichni seznámili s novými prvňáčky a zazpívali si.

 

ŘÍJEN

1. října jsme navštívili zahrádkářskou výstavu v sále obecního úřadu

19. října jsme pořádali pro veřejnost naše tradiční Putování s broučky. Velmi nás potěšilo, že letos přišlo hodně lidí a asi stovka dětí.

26. října jsme měli v prostorách školy výukový program na téma Putování vesmírem. Vesmír je všude kolem nás, spolu s naší planetou jsme jeho součástí. Je úžasný, krásný i krutý zároveň. Žáci se v tomto programu obeznámili s planetami naší sluneční soustavy, získali praktické informace o noční obloze a seznámili se s historií dobývání vesmíru člověkem.

 

LISTOPAD

8. listopadu jsme k výročí 100 let vzniku republiky, vysadili na zahradě školy dva ovocné stromy.

12. listopadu navštívili naši prvňáčci svoje kamarády v MŠ a zúčastnili se hudebního programu s lidovými písničkami s názvem Ententýky.

14. listopadu jsme celá škola jeli na exkurzi do Památníku Bible kralické, kde si naši žáci zkusili tisk knihy na papír.

20. listopadu proběhla v tělocvičně školy beseda s velitelem městské policie Rosice.

27. listopadu proběhly na naší škole výtvarné dílny. Nejprve dopoledne se žáky (vyrobili si svícen, skleněný svícen, anděl, stromeček a upekli perníčky) a poté odpoledne s rodiči, kteří nám přišli pomoci při výrobě věnců a svícnů na jarmark a za to jim patří velký dík.

Ve dnech 29. – 30. listopadu se uskutečnil vánoční jarmark v sále obecního úřadu, který se letos velmi vydařil. Rodiče, děti i pracovníci školy vyrobili nádherné dekorativní předměty. V pátek 30. listopadu proběhlo již. 12. slavnostní rozsvěcování vánočního stromu. Letos poprvé i s naší mateřskou školkou. Děti měly připraveny velmi pěkná vystoupení, a proto byla velká škola, že nás bohužel dosti pozlobila aparatura a vystoupení nebyla moc slyšet.

 

PROSINEC

5. prosince k nám tradičně přišel Mikuláš a každý z žáků dostal hezký mikulášský balíček.

20. prosince proběhl v tělocvičně ZŠ vánoční výchovný koncert společně s naší mateřskou školou

21. prosince se uskutečnila školní vánoční besídka. Naši žáci nejprve vyluštili adventní kvíz, vyrobili voňavý pomerančový svícen a nakonec jsme si zazpívali vánoční koledy, rozdali si dárky a pochutnali si na výborném vánočním cukroví, které připravily maminky našich žáků.

 

LEDEN

21. ledna jsme jeli autobusem do divadla Bolka Polívky v Brně na představení Krysáci

a ztracený Ludvík, které bylo zpracováno na motivy známého večerníčku.

 

ÚNOR

8. února proběhl v naší škole výukový program Střediska volného času s názvem Dinosauři. S žáky jsme se podívali za skupinou živočichů, kteří dominovali živočišné říši před 160-ti miliony let. Program je provedl základními informacemi o jejich životě a stopami na českém území. Byl doplněn fotkami, videi a drobnými úkoly.

23. února se uskutečnil v sále Obecného úřadu v Zakřanech maškarní karneval, kterým všechny zúčastněné provázel a o dobrou náladu se staral Vojta Polanský z Říčan. Myslím,

že se karneval opět vydařil a doufám, že z něj všichni odcházeli spokojeni.

 

BŘEZEN

V období od 15. března do 24. května jezdíme do plavání v Nové Vsi. Žáci 2. a 3. ročníku mají plavecký výcvik povinný v rámci tělesné výchovy. 

20. března – VÍTÁNÍ JARA – opět jsme vynesli MORANU, přednesli společně s MŠ pásmo básniček a písniček před Obecním úřadem v Zakřanech, klíči odemkli trávu a přivítali jaro. 

21. března proběhlo ve škole školní kolo matematické soutěže CVRČEK (pro žáky 2. a 3. ročníku) a KLOKÁNEK (pro žáky 4. a 5. ročníku).

DUBEN

11. dubna k nám do školy zavítali předškoláci z MŠ Lukovany, aby se podívali, jak to jde ve škole našim současným prvňáčkům.

Ve dnech 15. – 16. dubna jsme měli ve škole ZÁPIS DO 1. TŘÍD, kterého se zúčastnilo 14 dětí. Do 1. třídy jich bylo pro školní rok 2019/2020 zapsáno 13.

16. dubna proběhlo ve škole velikonoční tvoření – oseli jsme si řeřichu, nazdobili vajíčka, vytvořili velikonoční zápich a 17. dubna měli žáci výukový program SVČ Ivančice na téma Od Masopustu do Velikonoc. V programu poznali žáci co je to Masopust, Velikonoce. Povídali si o lidových zvycích, křesťanských Velikonocích i o pohanském slavení jara. Domů si odnesli malou velikonoční památku.

23. dubna proběhl úklid okolí školy ke DNI ZEMĚ a 30. dubna tradiční čarodějnický rej s opékáním špekáčků

 

 KVĚTEN

14. května proběhla v tělocvičně besídka ke Dni matek. Nejprve byli za účasti rytíře pasování prvňáci na čtenáře a poté předškoláci na školáky. Dál následoval pohádkový příběh

O pejskovi a kočičce (1. třída), pohádka O chytrém Budulínkovi (2. a 3. třída) a nakonec pohádka Kouzelná píšťalka (4. a 5. třída).

16. května proběhlo vystoupení pro seniory v sále obecního úřadu

20. května jsme ve škole měli výukový program s muzikoterapií Barevné ostrovy - hra na   

drumbeny s E. Sádlíkovou

31. května bylo v tělocvičně školy představení s hudebními nástroji Babička Chrota

 

ČERVEN

5. června se uskutečnilo pásmo pohádek s Vojtou Polanským v tělocvičně školy ke Dni dětí

6. června jsme měli ochutnávku ovoce a zeleniny z projektu + ochutnávku našich výpěstků

V neděli 9. června proběhl Pohádkový les (akce pro veřejnost), kterého se zúčastnilo 115 dětí. 

17. – 21. června jsme pobývali na škole v přírodě do RS Nesměř u Velkého Meziříčí. Téma

letošní školy v přírodě bylo Cestujeme po Česku.

26. června proběhl Sportovní 5-ti boj. V tomto programu si děti porovnávaly svoji fyzickou zdatnost. Každý z dětí dostal svoji kartičku, kam byly zaznamenány jeho výkony. Na konci programu každý obdržel diplom a ti nejlepší papírovou medaili.

Poslední školní týden samozřejmě nesměla chybět malá maturita žáků 5. ročníku, pexesiáda, piškvorkiáda, spaní ve škole, závěrečný táborák s rodiči, ochutnávka mléčných výrobků z projektu a výlet na zmrzlinu.

 

 

Akce pro děti naší MŠ ve školním roce 2018/2019

 

 

ZÁŘÍ

18.9. - představení Divadla Květinka s názvem „Kamarádi a pravidla slušného chování ve školce“ se uskutečnilo v MŠ Lukovany

27.9. - návštěva výstavy místních zahrádkářů

 

ŘÍJEN

1.10.  -  divadelní představení pí. Sádlíkové „Barevný les“ zaměřené na muzikoterapii a hru na bubny.

19.10.  - divadelní pohádka „O Smolíčkovi“ v Kině Horník ve Zbýšově

23.10. - divadlo Sandry Riedlové přišlo dětem zahrát pohádku „O zajíčkovi“

LISTOPAD

12.11. - hudební představení pana Beránka nazvané „Písničkový slabikář“

28.11. - výukový program SVČ Ivančice „Pohádkovaná“

 

PROSINEC

3.12. - návštěva rosického zámku, kde děti shlédly „Vánoční pohádku

3.12. - v 16.00hod proběhla první hodina edukativně-stimulačních skupin, na kterých se přihlášení předškoláci připravovali na vstup do 1. ročníku ZŠ, proběhlo 10 lekcí těchto skupin vždy  1 za 14 dní

5.12. - „Mikulášská nadílka“ v MŠ, do školky přišel Mikuláš, Čert a Anděl

13.12. -  vánoční pohádka „Nad Betlémem svítí hvězda“ v Kině Horník ve Zbýšově

20.12. -  vánoční koncert v tělocvičně ZŠ

 

LEDEN

18.1. -  „Pohádka o mašinkách“ v Kině Horník ve Zbýšově

30.1. - výuk. program zaměřený na zdravou výživu „Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem“

 

ÚNOR

7.2. -  screeningové vyšetření očí nahlášených dětí zdravotním zařízením Prima Vizus

27.2.  - canisterapie – návštěva pí. Veselé s pejskem Chelsea

 

BŘEZEN

20.3. - vítání jara na návsi

 

DUBEN

2.4. - divadelní představení „Uklidíme les“ v MŠ Lukovany

16.4. -  začalo plavání pro předškoláky v Nové Vsi, celkem proběhne 10 lekcí

 

KVĚTEN

13.5. -  zápis dětí do MŠ na šk. rok 2019/2020

14.5. -  pasování předškoláků na školáky v tělocvičně ZŠ

17.5. - předškoláci navštívili Technické muzeum v Brně, mladší děti byly v Kině Horník ve Zbýšově na pohádce „Terezka a kouzelné autíčko“

20.5. -  představení pí. Sádlíkové nazvané „Putování Afrikou“  zaměřené na muzikoterapii

22.5. - besídka pro maminky ke Dni matek

30.5. -  fotografování dětí MŠ – společné i samostatné foto, možnost focení se sourozenci

31.5. - hudební představení „Babička Chrota“ v tělocvičně ZŠ, děti se seznámily s různými hudebními nástroji

 

ČERVEN

5.6. -  pásmo pohádek ke Dni dětí v tělocvičně ZŠ

7.6. -  návštěva vláčkového depa na Sičce, děti se svezly na Zastávku a zpět

14.6. -  školní výlet do Permonia v Oslavanech, kde byl pro děti připravený program s názvem „Duhová kapka“

Kroužky v ZŠ z projektu EU (stav k 1. 10. 2018)

 

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Čtenářský klub pro žáky

1

6

Klub zábavné logiky a deskových her

1

12

Kroužky v ZŠ pod DDM Zastávka (stav k 31. 10. 2018)

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Výtvarný kroužek

1

8

Hudebně-pohybový kroužek

1

8

Angličtina hrou 1. – 2. třída

1

12

Sportovní kroužek

1

11

 

Kroužky v ZŠ (stav k 12. 11. 2018)

 

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Sluníčko (pro předškolní děti)

1

14

 

Část VII.

 

Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

a)         počty

 

fyzický počet

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

výchovný poradce

1

-

-

školní metodik prevence

1

-

-

 

Úvazek

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

školní psycholog

0

-                                         

-

        školní speciální pedagog (netřídní)*

          0                    

-                                     

-

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

 

b)         věková struktura

 

do 35let

35 – 50 let

50 let–důch. Věk/z toho důchodci

výchovný poradce

           0

1

                  0

školní metodik                                                  prevence

0

1

                  0

školní psycholog

           0                   

0

                  0

školní speciální pedagog

           0          

0

                  0

2. Individuální integrace – počet žáků 0

 

Část VIII.

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

Školní rok 2018/2019

 

·         Úvod

 

V rámci minimálního preventivního programu poskytujeme žákům vědomosti v dané oblasti, pomáháme předcházet problémům se sociálně patologickými jevy, jako je kouření, pití alkoholu, experimentování s drogami, šikana, rasismus, násilí a nesnášenlivost. Na realizaci tohoto programu se podílejí všichni zaměstnanci školy, důležitá je spolupráce s rodiči.

 

 

·         Cíle prevence

 

0        Vést žáky ke zdravému způsobu života

1        Vést žáky k odpovědnosti za své chování

2        Pomáhat dětem hledat pomoc při řešení problémů

3        Vést žáky k samostatnému rozhodování

4        Zapojit žáky do tvorby zdravého a estetického prostředí

5        Vytvářet příznivé klima ve třídě

 

 

·          Realizace

 

3.1  Výchovně vzdělávací působení proti patologickým jevům

 

 

·         Přírodní látky, jejich prospěšnost, škodlivost, jedovaté rostliny, houby

·         Léky, vitamíny, zásady užívání, rizika užívání léků bez doporučení lékaře

·         Dovednost odmítat drogy včetně cigaret a alkoholu

·         Chemické prostředky užívané v domácnosti a správná manipulace s nimi

·         Hodnota zdraví

·         Mezilidské vztahy

·         Řešení problémů, pomoc dospělých

·         Instituce pomáhající při problémech s návykovými látkami

·         Linka důvěry, dětská krizová centra

·         Včasné diagnostikování soc. patologických jevů – šikana, záškoláctví, kouření, drogy, vandalismus

 

-              Konkrétní zapracování okruhů do jednotlivých ročníků a předmětů

 

1. ročník

 

Prvouka

Rodina a přátelé

Zdravá výživa

Nemoc, úrazy

První pomoc

Zdravý životní styl

Sebeúcta, sebedůvěra

Dopravní výchova

Pomoc druhým

 

     Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

       2. ročník

 

        Prvouka

Já a moji kamarádi

Léky

Zdraví a nemoc

Zdravá výživa

Rodina

 

         Čtení

Pomoc druhým

Vztahy mezi dětmi

Vztahy mezi dětmi a dospělými

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

          3. ročník

 

          Prvouka

Lidské tělo

Životospráva

Rodina

Režim dne

Zdravý životní styl

 

        Čtení

Sebeúcta, sebedůvěra

Rodina

Lidské rasy

 

        Výtvarná výchova

 

Člověk v pohybu

První pomoc

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

        4. ročník

 

         Přírodověda

Naše zdraví a tělo

         

          Vlastivěda

Ochrana životního prostředí

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

Zdravý životní styl

 

        Čtení

Vztahy ve třídě

Rodina

Lidské rasy

 

 

          5. ročník

        

          Přírodověda

Lidský organismus

Rodina

Muž a žena

          

          Vlastivěda

Člověk a prostředí

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

Posílení fyzické odolnosti

Odolnost vůči stresu

 

         Čtení

 

Řešení problémů, vztahy

Odpovědnost za své chování

Lidské rasy

 

 

-              Volnočasové aktivity

 

Angličtina hrou  – Mgr. Jana Saláková

Čtenářský klub pro žáky – Mgr. Jana Saláková

Klub zábavné logiky a deskových her – Mgr. Edita Nábilková

Výtvarný kroužek – Anita Svačinová

Hudebně – pohybový kroužek – Mgr. Helena Kopáčková

Sluníčko – setkávání dětí předškolního věku – Mgr. Helena Kopáčková

Sportovní kroužek –  Mgr. Edita Nábilková

 

 

 

-              Jednorázové aktivity

 

Výukové programy zaměřeny na zdravý životní styl, prevenci soc. patologických jevů, bezpečnost v silničním provozu

      Klima třídy  - zjišťování vztahů mezi dětmi v kolektivu pod vedením třídního učitele nebo

      specializovaného pracovníka.

                            

 

 

-              Spolupráce s rodiči

 

Informace na třídních schůzkách

Informační letáky

Konzultační hodiny – každý první čtvrtek v měsíci

Putování s broučky

Příprava vánočního jarmarku

Společná posezení u táborového ohně

Příprava pohádkového lesa

Pomoc rodičů při zajištění odměn pro děti na škole v přírodě

 

Strategie uplatňované při aplikaci Minimálního preventivního

     programu:

 

1. -3. ročník

-          výchova ke zdravému životnímu stylu

-          navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole

-          včasné odhalování specifických poruch učení

-          spolupráce s rodiči

-          základy etické a právní výchovy

 

4. – 5. ročník

-          výchova ke zdravému životnímu stylu

-          rozvoj etického a právního vědomí, občanských postojů

-          všestranný rozvoj osobnosti žáka, vyloučení rizik

-          důraz na spolupráci s rodiči

-          nabídka volnočasových aktivit

 

 

 

Část IX.

Změny ve vedení školy

 

V letošním školním roce žádné změny ve vedení školy neproběhly.

 

Část X.

Zhodnocení a závěr

 

           Jsme malá vesnická škola rodinného typu, která se obecně nazývá malotřídka. Mezi hlavní výhody malotřídek patří individuální přístup, který jsou učitelky žákům schopny vzhledem k jejich nižšímu počtu zajistit. Dalším pozitivem je zajištění vzdělávání dětí v obci bez dalekého dojíždění.        

           

            Uspořádání a spojování ročníků upravujeme s ohledem na co nejvyšší efektivitu výuky, přihlížíme také k počtu dětí v ročnících a na přítomnost dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. Děti se u nás naučí spoléhat samy na sebe, spolupracovat s mladšími i staršími spolužáky, požádat o pomoc či poskytnout radu. Se všemi dětmi se dobře známe

a víme, co který žák potřebuje a jak k němu přistupovat.

 

            Naše škola disponuje moderním vybavením a pomůckami, kterými můžeme výuku dále rozvíjet.

 

            Často slyšíme, že jsou na děti kladeny čím dál větší nároky. Jsou, ale ne ze strany školních osnov, nýbrž je to dobou, která s sebou nese zahlcování dětských hlaviček informacemi z internetu a sociálních sítí. Odtud také pramení možná agresivita a občasné nevhodné chování.

V tomto ohledu máme výhodu jako malá škola, žáci jsou pod neustálým dohledem a pokud nastanou problémy, řešíme je hned v počátku.

 

            Společně se zapojujeme do kulturního dění v obci a vedeme děti k dodržování tradic. Spolupracujeme s Obecním úřadem Zakřany a se Sborem pro občanské záležitosti Obce Zakřany.

 

            Žáci a děti se pravidelně zúčastňují různých kulturních akcí, výletů, soutěží, které pořádá naše škola. Název akce a krátké vysvětlení je uvedeno v části VI. s názvem „Další údaje o škole, kde jsou uvedeny Akce pro žáky naší ZŠ ve školním roce 2018/2019 a Akce pro děti naší MŠ ve školním roce 2018/2019.“

       V letošním školním roce je naše škola zapojena do těchto projektů:

-          OVOCE a ZELENINA DO ŠKOL (každý žák má nárok 1x týdně na ovoce, zeleninu nebo ovocný nápoj zdarma)

-          MLÉKO DO ŠKOL (opět každý žák má nárok 1x týdně na mléčný výrobek zdarma)

-          PROJEKT PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ A ZŠ ZAKŘANY (tento projekt byl zahájen 1. 9. 2017 a bude trvat 24 měsíců tj. do 31. 8. 2019)

V letošním školním roce jsme plnili tyto části projektu:

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

         Naše škola se také každoročně zapojuje do několika charitativních akcí.

1 – Formou prodeje magnetických záložek (zvířátka + motto), jsme vybrali a zaslali na účet Fondu Sidus 1.600,-Kč. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci na pomoc individuálním pacientům.

2 - Každý rok zasíláme na konto adventních koncertů vybrané částky od rodičů a přátel  školy. Zasláno bylo 1.304,-Kč

3 – Nakonec jsme se zapojili do sbírky Občanského sdružení Život dětem, kde jsme formou prodeje reflexních delfínů, gumových náramků, magnetek se zvířátky a kávy vybrali a zaslali částku 2.400,-Kč. Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.  

 

        Ve školním roce 2018/2019 bylo v MŠ nově zřízeno následující:Byly opraveny schody na horní zahradu – nový beton. Byla provedena montáž a zateplení střešních oken v kanceláři a kabinetu. Obě místnosti byly poté vymalovány a na horní zahradě byly udělány nové lavičky pro děti kolem ohniště.

 

       Ve školním roce 2018/2019 bylo v ZŠ nově zřízeno následující:Na zahradě školy zřízeno nové ohniště s dřevěným posezením kolem něj. Byla zakoupena nová lavička do tělocviku, stojan na mapy, opraveny žaluzie v oknech a pořízeny do nich sítě proti hmyzu. Dále bylo dokoupeno další posezení Pohoda na zahradu ZŠ a další lavičky k venkovnímu ohništi na zahradě školy. Pro každou třídu byla přivezena a dětmi ozdobena betonová nádoba na osetí zeleninou v rámci pracovních činností. Také bylo zakoupeno nové zahradní nářadí. V době hlavních prázdnin byla ve třídě a na chodbě školy opravena podlaha a položeno nové linoleum.

Do školní jídelny-vývařovny a školní jídelny-výdejny byly pořízeny nové skříně na nádobí.

Obec Zakřany zajistila vymalování školní jídelny-vývařovny a instalaci nových dveří mezi školou a tělocvičnou.  

 

       Těší nás zájem rodičů o naši školu, což také dokazují návraty několika generací.

 

        Obci Zakřany děkuji za bezproblémový a ochotný přístup k vyřešení všech problémů, týkajících se školy a také děkuji všem zaměstnancům naší školy za dobře odváděnou práci

i nad rámec svých povinností.

 

 

 

 

  V Zakřanech dne 29. 8. 2019                                   Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy

 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

(školní rok 2017/2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

Zakřany č.p. 134, 664 84  Zastávka u Brna

Tel.: 546 431 468, e-mail: zszakrany@zszakrany.cz

 

Část I.

Základní charakteristika školy

 

d.      Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného 

rozhodnutí:

 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

Zakřany 134, 664 84 Zastávka

REDIZO:600 110 940

IČO: 71 00 55 87

 

Zřizovatel školy:   Obec Zakřany

                              Zakřany 7, 664 84 Zastávka

                                

Ředitelka školy: Mgr. Renata Procházková

Všechny druhy a typy škol a školských zařízení:  

·         Základní škola IZO 102 179 689

·         Školní družina IZO 118 300 555

·         Školní jídelna-vývařovna IZO 181 037 165

·         Školní jídelna-výdejna IZO 181 026 805

·         Mateřská škola IZO 107 604 272

 

Telefon: 546 431 468, mobil: 739 033 361, e-mail : zszakrany@zszakrany.cz,

     Webové stránka: www.zszakrany.cz

     

e.       Málotřídní nebo neúplné školy

Školní rok 2016/2017

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

Malotřídní ZŠ

3

5

45

15

 

f.       Celkový počet žáků v 1. ročníku: 6

      Průměrný počet žáků (45) na učitele (4) celkem za celou školu: 11,25

 

     d.    Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona č.561/2004 Sb: ANO

e.   Zvolený vzdělávací program:.

Název zvoleného vzdělávacího programu

Číslo jednací

V ročníku

Dokument ŠVP pro ZV zpracovaný podle RVP ZV byl schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2007 s platností od 1. 9. 2007.

Druhé vydání  ŠVP ZV zpracované podle RVP ZV bylo schváleno pedagogickou radou dne 25. 8. 2010 s platností od 1. 9. 2010 a dodatek ke druhému vydání ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV byl schválen mimořádnou pedagogickou radou dne 1. 10. 2010. ŠVP ZV byl schválen školskou radou dne 4. 10. 2010

Třetí vydání  ŠVP ZV zpracované podle RVP ZV bylo schváleno pedagogickou radou dne 25. 8. 2016 s platností od 1. 9. 2016. ŠVP ZV byl schválen školskou radou dne 25. 8. 2016 Čtvrté vydání  ŠVP ZV zpracované podle RVP ZV bylo schváleno pedagogickou radou dne 31. 8. 2017 s platností od 1. 9. 2017.

ŠVP ZV byl schválen školskou radou dne 31. 8. 2017

1.- 5.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - není

h.      Zařízení školního stravování (stav k 31. 10. 2017)

 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01

Počet

Počet strávníků

děti a žáci 

zaměstnanci školy

ostatní*

921                  ŠJ  - úplná

-

-

-

-

922                  ŠJ – vývařovna

1

33 ZŠ

 28 MŠ

11

-

923                  ŠJ – výdejna

1

1

33 ZŠ

28 MŠ

7

4

-

Náhradní stravování

-

-

-

-

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy).

 

i.        Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2017

 

Fyzické osoby

2+1

Přepočtení na plně zaměstnané

1,57+0,38=1,95

 

 

 

h.      Školní družina, která je součástí základní školy 

 

ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

 k 31. 10. 2016

počet vychovatelů ŠD

Celkem

1

30

fyz.      / přepoč.

1/0,71

 

Školní družina je v provozu od 11:30 do 15:30.

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

přepočtený počet / fyzický počet (k 30. 9. 2017)

 

2.                  Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

 

Celkový počet pedagogických pracovníků

(učitelek ZŠ a učitelek MŠ)

3,59/4 - ZŠ 2,0/2 - MŠ

100%

 

 

2.   Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/2018 nastoupili na školu: 0

3.   Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/2018 nastoupili na školu: 0

4.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/2018 odešli ze  

      školy:0

5.   Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 0,75/1 – ZŠ, 1,57/2 – ŠJ, 1,13/2 – MŠ

6.   Věkové složení učitelů (k 1. 1. 2018)

 

 

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

0

0 – ZŠ   1 - MŠ

35-50 let

0

4 – ZŠ

nad 50 let

0

1 – MŠ

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

0

0

Celkem

0

4 - ZŠ 2 – MŠ

Mateřská nebo rodičovská dovolená

0

0 – ZŠ 0 - MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků

        základní školy a mateřské školy + školení nepedagogických pracovníků:

 

 

 

 

Typ kurzu/semináře/ v přednášky

Počet účastníků školy

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ

a mladším školním věku

1-GK

Prevence sexuálně motivovaných trestných činů pro učitele MŠ a I. stupně ZŠ

1-GK

Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

2-GK,EP

Musíme to prozkoumat…

1-EP

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině

1-EN

Netradiční a zážitkové hry v TV 2

1-EN

Nácvik čtení

1-HK

Matematika nás baví

1-JS

Potvrzení o účasti - Angličtina pro II. stupeň ZŠ – V.

1-JS

Hravá finanční matematika pro 1. st. ZŠ

1-JS

Aktuální změny v práci vedoucího pracovníka - MŠ

1-RP

Nebojte se GDPR

1-RP

Aktuální otázky v řízení málotřídních základních škol

1-RP

Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí

1-RP

Školení i PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance

3-GK, RP,IM

Školení a přezkoušení obsluhy plynových a tlakových zařízení

1-VV

Provedení odborné přípravy preventistů PO

2-GK, VV

Periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

8

Celkem

 

29

 

 

 

 

  1. Romský asistent: NE                                  Jiný asistent: NE

 

 

 

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků za II. pololetí 2018

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo s

 Vyznamenání

Prospělo       

Neprospě-lo bez (*)

Opakují

1.

7

 

7

0

-

-

2.

11

 

11

0

-

-

3.

8

7

0

-

Nehodnocen-1

4.

10

6

4

-

-

5.

11

 

9

2

-

-

Celkem za I. stupeň

47

 

40

6

-

1

Celkem za školu

47

40

6

-

1

 

 

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2018

 

 

2. Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

2

0

0

3

0

0

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2017/2018:  0,

 průměr na jednoho žáka: 0

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14): 0

 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

 

Školní rok 2017/18

Gymnázia

SOŠ

SOU

Konzervatoř

4 leté studium

6 leté studium

8 leté studium

 

 

 

Počty přijatých žáků

 

-

-

-

-

-

-

 

Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

V letošním školním roce v naší škole nebyla provedená kontrola z České školní inspekce.

 

Část V.

Rozhodnutí ředitele (k 31. 8. 2018)

Přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

 

 

Rozhodnutí ředitele (k 31. 8. 2018)

Počet

Počet odvolání

O přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46

12

0

O odkladu povinné školní docházky podle § 37

2

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

0

0

Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání § 41

0

0

O přestupu žáka podle § 49

0

0

O přijetí do mateřské školy § 165

6 + 2

0

O přijetí podle §34 odst. 9

0

0

O nepřijetí do mateřské školy § 165, § 183

1

0

 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2018/2019 – nastoupilo 12 

 

Část VI.

 

Další údaje o škole

Akce pro žáky naší ZŠ ve školním roce 2017/2018

 

Září

-          6. září proběhl na zahradě školy tradiční UVÍTACÍ TÁBORÁK, na kterém jsme se seznámili s novými žáky, zazpívali si pár písniček a zahráli hry.

-          21. září jeli žáci 1. a 2. ročníku do Rosic na představení divadla ÚDIF s názvem Jednou pro vždy nehoří

-          22. září k nám do školy zavítal kouzelník KATONAS, u jehož představení se pobavili nejenom naši žáci, ale i děti z MŠ

-          29. září jsme měli ve škole projektový den:SVATÝ VÁCLAV, kde se žáci seznámili s tím, kdo byl sv. Václav (LEGENDA, DEN ČESKÉ STÁTNOSTI, STÁTNÍ SYMBOLY)

Říjen

-          17. října proběhl na naší škole výukový programZVÍŘECÍ ŠATNÍK - Každé zvíře je jinak přizpůsobeno životu ve volné přírodě. Některá zvířata mají peří, jiná srst a některé živočichy chrání pevná schránka. Žáci se naučili pojmenovávat jednotlivé části zvířecího těla. Program byl doplněn fotkami, prezentací a drobnými úkoly. Na závěr programu si žáci vyrobili svou vlastní zvířecí masku.

-          20. října proběhlo v Zakřanech tradiční PUTOVÁNÍ S BROUČKY. Opět jsme za zpěvu písniček a s rozsvícenými lampiony prošli Zakřany přes tři stanoviště až ke hřišťátku – do cíle naší cesty, kde děti  dostaly sladkou odměnu a teplý čaj. 

Listopad

-          28. listopadu jsme ve škole měli se žáky tzv. VÁNOČNÍ DÍLNY. Vyráběli jsme svícny, korkové anděly, vánoční papírový stromek, vánoční fotografii, pekli a zdobili perníčky a odpoledne jsme s rodiči pletli a zdobili adventní věnce a svícny na jarmark

-          30. listopadu – 1. prosince se uskutečnil v sále Obecního úřadu VÁNOČNÍ JARMARK, který se jako každý rok těšil velké návštěvnosti

 Prosinec

-          1. prosince se před Obecním úřadem uskutečnilo SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU, na kterém vystoupili naši žáci s pásmem básniček, písniček, tanečků, vánočního vyprávění, zahráli na flétnu a housle.

-          5. prosince proběhl ve škole MIKULÁŠ, kterého si jako vždy připravili pro menší spolužáky naši páťáci. Každý byl odměněn mikulášským balíčkem, který si musel zasloužit přednesem básničky nebo zpěvem písničky.

-          8. prosince jsme naším vystoupením zpříjemnili vánoční posezení seniorům v sále obecního úřadu.

-          21. prosince jsme měli ve škole další projektový den:ADVENTNÍ DOBA. Náplní projektového dne byly čtyři adventní neděle, symboly vánoční doby, tradice a zvyky

a zpěv koled

-          22. prosince jsme si udělali školní vánoční besídku, kde si děti vyrobily pomerančový svícen, vyměnily přinesené dárky, zazpívali jsme si vánoční koledy, ochutnali vánoční cukroví, pohráli si u stromku a navodili si příjemnou vánoční atmosféru

Leden

-          19. ledna jsme celá škola jeli do divadla Bolka Polívky v Brně na pohádku

O POKLADU VE MLÝNĚ. Byla to původní česká pohádka s písničkami, legračními strašidly a čertem.

-          31. ledna jsme rozdáním pololetního vysvědčení zakončili 1. pololetí

Únor

-          1. února naši žáci absolvovali další výukový program s názvem ČAS. Program seznámil žáky s pojmem čas a jeho vnímáním, s tím jak se měří čas (vteřiny, hodiny, dny, roky), čím se měří čas, veličiny času, roční období, co jsou časová pásma.

-          17. února se v sále obecného úřadu uskutečnil MAŠKARNÍ KARNEVAL pro děti.

I letos jej moderovali bratři Polanští z Říčan a všichni si s nimi užili spoustu legrace.

-          27. února k nám do školy zavítala na besedu o svých knihách „A-Ž půjdeš do školy“, „Kamínek“ a „Náš dvůr má tajemství“ spisovatelka Michaela Fišarová

Březen

-          7. března jsme celá škola jeli do Ivančic na fyzikální show OHEŇ, ZEMĚ, VODA, VZDUCH. Pomocí atraktivních pokusů se děti učily sledovat a chápat děje kolem sebe.

-          od 16. března do 1. června jsme začali jezdit na plavání do Nové Vsi (jezdí 44 žáků)

-          19. března proběhlo školní kolo matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN

-          20. března se uskutečnilo tradiční VÍTÁNÍ JARA. Vystoupení dětí a žáků proběhlo tentokráte v sále obecního úřadu, protože venku byla dost velká zima. Po vystoupení jsme se odebrali k zamrzlé hasičské nádrži, kam jsme vhodili MORANU. Bohužel skončila na ledu.

-          26. března jsme měli ve škole další projektový den na téma VELIKONOCE+VELIKONOČNÍ DÍLNY. Vyráběli jsme barevného papírového kohoutka, masku králíčka, ozdobné papírové vejce na zavěšení, barvili jsme vajíčka, seli osení a povídali si o velikonočních zvycích a tradicích.

-          27. března se naši žáci dostavili na besedu do místní knihovny s názvem NEBOJTE SE UMĚNÍ – cílem bylo vzbudit u dětí zájem o výtvarné umění   

Duben

-          11. dubna se ve škole uskutečnil další výukový program s názvem OLYMPIJSKÉ HRY (historie). Téma „Olympijské hry“ mělo za úkol podnítit u žáků zájem o sport

a seznámit je s historií starověkých i novodobých olympijských her, s jejich myšlenkami, symboly a významnými českými i světovými sportovci, atd.

-          20. dubna proběhl úklid okolí školy ke DNI ZEMĚ

-          23. dubna proběhl na naší škole zápis do 1. tříd. K zápisu se dostavilo 14 dětí a do

1. třídy jich bylo zapsáno 12 (9 ze Zakřan a 3 z Lukovan)

-          30. dubna proběhly ve škole tradiční ČARODĚJNICE s opékáním párků a soutěží

o nejlepší čarodějnický tanec.

Květen

-          15. května proběhlo slavnostní pasování předškoláků na školáky, slavnostní pasování prvňáků na čtenáře a besídka ke Dni matek, kde naši žáci předvedli příběh provázený zpěvem na motivy pohádky Lotrando a Zubejda

-          17. května jsme měli vystoupení pro seniory ke Dni matek

-          7. června jsme se zúčastnili Olympiády mikroregionu Kahan na stadionu ve Zbýšově, kde jsme získali 1. místo

 Červen

       -   Od pondělí 18. do pátku 22. června jsme jeli na školu v přírodě do RS DRAK      

           v Křižanově. Tentokrát jsme měli INDIÁNSKOU školu v přírodě

-          24. června -  proběhl tradiční POHÁDKOVÝ LES pro veřejnost

-          28. června nás čekal poslední výukový program s názvem ČÍMPAK JEDNOU BUDU.

            V programu si děti vyzkoušely plnit různé úkoly typické pro některá povolání. Musely     

            muset projevit svoji hbitost, zručnost a bystrý rozum.

-          V posledním školním týdnu nás čekala malá maturita žáků 5. tříd, spaní ve škole, závěrečný rozlučkový táborák s rodiči, pexesiáda, piškvorkiáda, ochutnávka ovoce, zeleniny a mléčných výrobků.                        

 

 

Akce pro děti naší MŠ ve školním roce 2017/2018

 

Září

20.9. Pohádka " O kamarádství " - divadlo Úsměv  v MŠ Lukovany

22.9. Kouzelnické představení v tělocvičně ZŠ

 

Říjen

3.10. Vyšetření očí přihlášených dětí

12.10. "Ententýky" - představení plné říkadel a písniček pana Urbánka z Brna v naší MŠ

 

Listopad

3.11 Divadelní představení "Hugo z hor" v kině Horník ve Zbýšově

7.11. Představení "Pohádková školička" pana Koubíka v naší MŠ

28.12. Divadelní představení "Kouzelný kolotoč" paní Horákové v MŠ Lukovany

 

Prosinec

5.12. Návštěva Mikuláše s andělem a čertem v naší MŠ

8.12. Vánoční představení pana Urbánka "Slyšte, slyšte aneb, co se stalo v Betlémě" v naší MŠ

14.12. Vánoční besídka v naší MŠ a vystoupení Dudáků

 

Leden

10.1. Návštěva VIDY v Brně

25.1. Divadelní představení "Až já budu velká" divadlo Květinka v naší MŠ

 

Únor

14.2. Výukový program "Medvídek Kulička" SVČ Ivančice

17.2. Karneval v sále OÚ

 

Březen

8.3. Výukový program "Jak jel Zdravík do ZOO" paní Ambrožová z Brna

14.3. "Velikonoční pohádka" v kině horník ve Zbýšově

15.3. "Malování na chňapku"  dárek pro maminky paní Filipová

19.3. Focení dětí - společné i individuální Photodienst Brno

20.3. Vítání jara na návsi

27.3. Beseda pro děti v místní knihovně

 

Duben

6.4. Divadelní představení "O perníkové chaloupce" v Mahenově divadle v Brně

10.4. Začíná plavecký výcvik předškoláků v Nové Vsi

11.4. Návštěva AZOSU v Zakřanech

13.4. Jarní úklid školní zahrady

27.4. Čarodějnický rej pro děti v naší MŠ

 

Květen

10.5. Besídka pro maminky v naší MŠ

16.5. Zápis do MŠ na nový školní rok

17.5. Vystoupení pro seniory v sále OÚ

18.5. Návštěva vláčkového depa a svezení se vláčkem na Sičce

28.5. "Dovádění s klauny" program pro děti k jejich svátku SVČ Ivančice

 

Červen

1.6. Den dětí - zmrzlinový pohár v místní restauraci Sokolovna

6.6. Olympiáda na stadionu Čechie v Zastávce - zúčastnili se všichni předškoláci

10.6. Pohádkový les pro děti v Zakřanech

15.6. Školní výlet na dalešickou přehradu a svezení se parníkem, návštěva rodinné ZOO v Biskoupkách

25.6. Návštěva místní myslivny

 

Kroužky v ZŠ z projektu EU (stav k 1. 10. 2017)

 

 

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Čtenářský klub pro žáky

1

6

Klub zábavné logiky a deskových her

1

15

 

 

Kroužky v ZŠ pod DDM Zastávka (stav k 31. 10. 2017)

 

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Výtvarný kroužek

1

10

Hudebně-pohybový kroužek

1

10

Angličtina hrou 1. – 2. třída

1

11

Sportovní kroužek

1

14

 

 

Kroužky v ZŠ (stav k 23. 10. 2017)

 

 

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Sluníčko (pro předškolní děti)

1

13

 

Část VII.

 

Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

a)         počty

 

fyzický počet

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

výchovný poradce

0

-

-

školní metodik prevence

1

-

-

 

 

Úvazek

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

školní psycholog

0

-                                         

-

        školní speciální pedagog (netřídní)*

          0                    

-                                     

-

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

b)         věková struktura

 

do 35let

35 – 50 let

50 let–důch. Věk/z toho důchodci

výchovný poradce

           0

         0                              

                  0

školní metodik                                                  prevence

0

         1

                  0

školní psycholog

           0                   

         0                   

                  0

školní speciální pedagog

           0          

         0

                  0

 

2. Individuální integrace – počet žáků 0

 

 

Část VIII.

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

Školní rok 2017/2018

 

·         Úvod

 

V rámci minimálního preventivního programu poskytujeme žákům vědomosti v dané oblasti, pomáháme předcházet problémům se sociálně patologickými jevy, jako je kouření, pití alkoholu, experimentování s drogami, šikana, rasismus, násilí a nesnášenlivost. Na realizaci tohoto programu se podílejí všichni zaměstnanci školy, důležitá je spolupráce s rodiči.

 

 

·         Cíle prevence

 

6        Vést žáky ke zdravému způsobu života

7        Vést žáky k odpovědnosti za své chování

8        Pomáhat dětem hledat pomoc při řešení problémů

9        Vést žáky k samostatnému rozhodování

10    Zapojit žáky do tvorby zdravého a estetického prostředí

11    Vytvářet příznivé klima ve třídě

 

 

·          Realizace

 

3.1  Výchovně vzdělávací působení proti patologickým jevům

 

 

·         Přírodní látky, jejich prospěšnost, škodlivost, jedovaté rostliny, houby

·         Léky, vitamíny, zásady užívání, rizika užívání léků bez doporučení lékaře

·         Dovednost odmítat drogy včetně cigaret a alkoholu

·         Chemické prostředky užívané v domácnosti a správná manipulace s nimi

·         Hodnota zdraví

·         Mezilidské vztahy

·         Řešení problémů, pomoc dospělých

·         Instituce pomáhající při problémech s návykovými látkami

·         Linka důvěry, dětská krizová centra

·         Včasné diagnostikování soc. patologických jevů – šikana, záškoláctví, kouření, drogy, vandalismus

 

-              Konkrétní zapracování okruhů do jednotlivých ročníků a předmětů

 

1. ročník

 

Prvouka

Rodina a přátelé

Zdravá výživa

Nemoc, úrazy

První pomoc

Zdravý životní styl

Sebeúcta, sebedůvěra

Dopravní výchova

Pomoc druhým

 

     Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

       2. ročník

 

        Prvouka

Já a moji kamarádi

Léky

Zdraví a nemoc

Zdravá výživa

Rodina

 

         Čtení

Pomoc druhým

Vztahy mezi dětmi

Vztahy mezi dětmi a dospělými

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

          3. ročník

 

          Prvouka

Lidské tělo

Životospráva

Rodina

Režim dne

Zdravý životní styl

 

        Čtení

Sebeúcta, sebedůvěra

Rodina

Lidské rasy

 

        Výtvarná výchova

 

Člověk v pohybu

První pomoc

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

        4. ročník

 

         Přírodověda

Naše zdraví a tělo

         

          Vlastivěda

Ochrana životního prostředí

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

Zdravý životní styl

 

        Čtení

Vztahy ve třídě

Rodina

Lidské rasy

 

 

          5. ročník

        

          Přírodověda

Lidský organismus

Rodina

Muž a žena

          

          Vlastivěda

Člověk a prostředí

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

Posílení fyzické odolnosti

Odolnost vůči stresu

 

         Čtení

 

Řešení problémů, vztahy

Odpovědnost za své chování

Lidské rasy

 

 

-              Volnočasové aktivity

 

Angličtina hrou  – Mgr. Jana Saláková

Čtenářský klub pro žáky – Mgr. Jana Saláková

Klub zábavné logiky a deskových her – Mgr. Edita Nábilková

Výtvarný kroužek – Anita Svačinová

Hudebně – pohybový kroužek – Mgr. Helena Kopáčková

Sluníčko – setkávání dětí předškolního věku – Mgr. Helena Kopáčková

Sportovní kroužek –  Mgr. Edita Nábilková

 

 

 

-              Jednorázové aktivity

 

Výukové programy zaměřeny na zdravý životní styl, prevenci soc. patologických jevů, bezpečnost v silničním provozu

      Klima třídy  - zjišťování vztahů mezi dětmi v kolektivu pod vedením třídního učitele nebo

      specializovaného pracovníka.

                            

 

 

-              Spolupráce s rodiči

 

Informace na třídních schůzkách

Informační letáky

Konzultační hodiny – každý první čtvrtek v měsíci

Putování s broučky

Příprava vánočního jarmarku

Společná posezení u táborového ohně

Příprava pohádkového lesa

Pomoc rodičů při zajištění odměn pro děti na škole v přírodě

 

Strategie uplatňované při aplikaci Minimálního preventivního

     programu:

 

1. -3. ročník

-          výchova ke zdravému životnímu stylu

-          navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole

-          včasné odhalování specifických poruch učení

-          spolupráce s rodiči

-          základy etické a právní výchovy

 

4. – 5. ročník

-          výchova ke zdravému životnímu stylu

-          rozvoj etického a právního vědomí, občanských postojů

-          všestranný rozvoj osobnosti žáka, vyloučení rizik

-          důraz na spolupráci s rodiči

-          nabídka volnočasových aktivit

 

 

Část IX.

Změny ve vedení školy

 

V letošním školním roce žádné změny ve vedení školy neproběhly.

 

Část X.

Zhodnocení a závěr

             Jsme malotřídní škola rodinného typu s pěti ročníky 1. stupně ve třech třídách. Snažíme se alespoň částečně o kulturní rozvoj naší obce. Uskutečňujeme výuku žáků s co největším individuálním přístupem, spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků a snažíme se jim vyjít vstříc a najít vždy to nejlepší pro jejich dítě.

Některé akce školy, pořádáme ve spolupráci s rodiči našich žáků, spolupracujeme s Obecním úřadem Zakřany a se Sborem pro občanské záležitosti Obce Zakřany.

 

              Žáci a děti se pravidelně zúčastňují různých kulturních akcí, výletů, soutěží, které pořádá naše škola. Název akce a krátké vysvětlení je uvedeno v části VI. s názvem „Další údaje o škole, kde jsou uvedeny Akce pro žáky naší ZŠ ve školním roce 2017/2018 a Akce pro děti naší MŠ ve školním roce 2017/2018.“

 

       V letošním školním roce je naše škola zapojena do těchto projektů:

-          OVOCE a ZELENINA DO ŠKOL (každý žák má nárok 2x měsíčně na ovoce, zeleninu nebo ovocný nápoj zdarma)

-          MLÉKO DO ŠKOL (opět každý žák má nárok 2x měsíčně na mléčný výrobek zdarma)

-          PROJEKT PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ A ZŠ ZAKŘANY (tento projekt byl zahájen 1. 9. 2017 a bude trvat 24 měsíců tj. do 31. 8. 2019)

Projekt je zaměřen na tyto aktivity, které v průběhu dvou let zrealizujeme

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřské škole. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji čtenářských dovedností žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Čtenářský klub je možno zřídit pro nejméně šest žáků základní školy.

 Doučování žáků ZŠ

Cílem aktivity je podpořit žáky prostřednictvím možnosti doučování např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace na témata související např. se školou a školní docházkou, s modernizací škol a vzdělávacího systému.

Mateřská škola a základní škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se např. usnadnění přechodu dětí do základní školy…

 

         Naše škola se také každoročně zapojuje do několika charitativních akcí.

1 – Každý rok zasíláme na konto adventních koncertů vybrané částky od rodičů a přátel  školy. Zasláno bylo 1.700,-Kč

 

2 - Formou prodeje odznáčků oblíbených mořských tvorů - Mořský svět 2, jsme vybrali a zaslali na účet Fondu Sidus 1.085,-Kč. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci na pomoc individuálním pacientům.

 

3 – Nakonec jsme se zapojili do sbírky Občanského sdružení Život dětem, kde jsme formou prodeje magnetek se zvířátky, gumových náramků, propisek a reflexních srdíček vybrali a zaslali částku 1.670,-Kč. Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.  

 

Ve školním roce 2017-2018 bylo do MŠ zakoupeno nové povlečení pro všechny děti, byla vyměněna střešní okna v ředitelně a kabinetu, na školní zahradě byly natřeny a opraveny průlezky, domek, tabule a můstek.

 

Do ZŠ jsme zakoupili nové výukové koberce do tříd, skříň pro žákovskou knihovnu, skříňku na pitný režim pro žáky, skříň, koberec a dětskou sedačku do školní družiny, nové posezení se slunečníkem na zahradu školy, nové posezení kolem ohniště a stoly se židlemi do školní jídelny.

 

         Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat našemu panu starostovi za bezproblémovou a bezvadnou spolupráci a také všem zaměstnancům celé naší Základní školy a Mateřské školy Zakřany za velmi dobře odváděnou práci i nad rámec svých povinností.

 

  V Zakřanech dne 27. 9. 2018                                   Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy

 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

(školní rok 2016/2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

Zakřany č.p. 134, 664 84  Zastávka u Brna

Tel.: 546 431 468, e-mail: zs_zakrany@iol.cz

 

Část I.

Základní charakteristika školy

 

g.      Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného 

rozhodnutí:

 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

Zakřany 134, 664 84 Zastávka

REDIZO:600 110 940

IČO: 71 00 55 87

 

Zřizovatel školy:   Obec Zakřany

                              Zakřany 7, 664 84 Zastávka

                                

Ředitelka školy: Mgr. Renata Procházková

Všechny druhy a typy škol a školských zařízení:  

·         Základní škola IZO 102 179 689

·         Školní družina IZO 118 300 555

·         Školní jídelna-vývařovna IZO 181 037 165

·         Školní jídelna-výdejna IZO 181 026 805

·         Mateřská škola IZO 107 604 272

 

Telefon: 546 431 468, mobil: 739 033 361, e-mail : zs_zakrany@iol.cz,

     Webové stránka: www.zszakrany.cz

     

h.      Málotřídní nebo neúplné školy

Školní rok 2016/2017

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

Malotřídní ZŠ

3

5

49

16,33

 

i.        Celkový počet žáků v 1. ročníku: 11

 

      Průměrný počet žáků (49) na učitele (4) celkem za celou školu: 12,25

 

     d.    Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona č.561/2004 Sb: ANO

e.   Zvolený vzdělávací program:.

Název zvoleného vzdělávacího programu

Číslo jednací

V ročníku

Dokument ŠVP pro ZV zpracovaný podle RVP ZV byl schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2007 s platností od 1. 9. 2007.

Druhé vydání  ŠVP ZV zpracované podle RVP ZV bylo schváleno pedagogickou radou dne 25. 8. 2010 s platností od 1. 9. 2010 a dodatek ke druhému vydání ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV byl schválen mimořádnou pedagogickou radou dne 1. 10. 2010.

ŠVP ZV byl schválen školskou radou dne 4. 10. 2010

Třetí vydání  ŠVP ZV zpracované podle RVP ZV bylo schváleno pedagogickou radou dne 25. 8. 2016 s platností od 1. 9. 2016.

ŠVP ZV byl schválen školskou radou dne 25. 8. 2016

1.- 5.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - není

j.        Zařízení školního stravování (stav k 31. 10. 2016)

 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01

Počet

Počet strávníků

děti a žáci 

zaměstnanci školy

ostatní*

921                  ŠJ  - úplná

-

-

-

-

922                  ŠJ – vývařovna

1

34 ZŠ

 28 MŠ

10

-

923                  ŠJ – výdejna

1

1

34 ZŠ

28 MŠ

6

4

-

Náhradní stravování

-

-

-

-

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy).

 

k.      Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2016

 

Fyzické osoby

2+1

Přepočtení na plně zaměstnané

1,56+0,38=1,94

 

 

 

i.        Školní družina, která je součástí základní školy 

 

ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

 k 31. 10. 2016

počet vychovatelů ŠD

Celkem

1

30

fyz.      / přepoč.

1/0,71

 

Školní družina je v provozu od 11:30 do 15:30.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

přepočtený počet / fyzický počet (k 30. 9. 2016)

 

3.                  Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

 

Celkový počet pedagogických pracovníků

(učitelek ZŠ a učitelek MŠ)

3,59/4 - ZŠ 2,0/2 - MŠ

100%

 

 

2.   Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/2017 nastoupili na školu: 0

3.   Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/2017 nastoupili na školu: 0

4.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/2017 odešli ze  

      školy:0

5.   Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 0,75/1 – ZŠ, 1,56/2 – ŠJ, 1,13/2 – MŠ

6.   Věkové složení učitelů (k 1. 1. 2017)

 

 

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

0

1 – ZŠ   1 - MŠ

35-50 let

0

3 – ZŠ

nad 50 let

0

1 – MŠ

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

0

0

Celkem

0

4 - ZŠ 2 – MŠ

Mateřská nebo rodičovská dovolená

0

0 – ZŠ 0 - MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků

        základní školy a mateřské školy + školení nepedagogických pracovníků:

 

 

 

 

Typ kurzu/semináře/ v přednášky

Počet účastníků školy

Psychická odolnost

1-GK

Proč, co a jak s RVP PV?

1-GK

Efektivní evaluace dítěte jako klíčová dovednost pedagoga v mateřské škole

2-GK,EP

Tvoření ve školní družině

1-EN

Netradiční a zážitkové hry v TV

1-EN

Intervence a stimulace schopností potřebných pro čtení a psaní; vytváření podpůrných opatření v českém jazyce na 1. stupni ZŠ

1-HK

Školní zralost a zápis do školy

1-HK

Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem

1-JS

Potvrzení o účasti - Angličtina pro I. stupeň ZŠ – IV.

1-JS

Násobilka a dělení v oboru násobilek

1-JS

Pracovní setkání výchovných poradců v PPP

1-RP

Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 1. část

1-RP

Aktuální změny v práci vedoucího pracovníka - MŠ

1-RP

Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 2. část

1-RP

Konzultace k výzvě č. 02_16_022-Šablony OP VVV

1-RP

Aktuální otázky v řízení málotřídních základních škol

1-RP

Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol a školských zařízení

1-RP

Školení a přezkoušení obsluhy plynových zařízení

1-JH, AK, ET

Provedení odborné přípravy preventistů PO

2-ET,GK

Periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

8

Celkem

 

29

 

 

 

 

  1. Romský asistent: NE                                  Jiný asistent: NE

 

 

 

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků za II. pololetí 2017

 

Ročník

Počet žáků

Prospělo s

 Vyznamenání

Prospělo       

Neprospě-lo bez (*)

Opakují

1.

10

 

10

0

-

-

2.

8

 

8

0

-

-

3.

9

7

2

-

-

4.

11

9

2

-

-

5.

10

 

5

5

-

-

Celkem za I. stupeň

48

 

39

9

-

-

Celkem za školu

48

39

9

-

-

 

 

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2017

 

 

2. Snížený stupeň z chování:

 

Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

2

0

0

3

0

0

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2016/2017:  0,

 průměr na jednoho žáka: 0

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14): 0

 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

 

Školní rok 2016/17

Gymnázia

SOŠ

SOU

Konzervatoř

4 leté studium

6 leté studium

8 leté studium

 

 

 

Počty přijatých žáků

 

-

-

-

-

-

-

 

Část IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

 

V letošním školním roce v naší škole nebyla provedená kontrola z České školní inspekce.

 

Část V.

Rozhodnutí ředitele (k 31. 8. 2017)

Přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle ustanovení § 46, §165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

 

 

Rozhodnutí ředitele (k 31. 8. 2017)

Počet

Počet odvolání

O přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46

6

0

O odkladu povinné školní docházky podle § 37

1

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37

0

0

Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání § 41

0

0

O přestupu žáka podle § 49

0

0

O přijetí do mateřské školy § 165

5 + 1

0

O přijetí podle §34 odst. 9

0

0

O nepřijetí do mateřské školy § 165, § 183

2

0

 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2017/2018 – nastoupilo 6 

Část VI.

Další údaje o škole

 

Akce pro žáky naší ZŠ ve školním roce 2016/2017

 

 

Září – 1. září v 8.00 začal nový školní rok 2016/2017. Do naší školy letos nastoupilo celkem 49 dětí (11 – 1. ročník, 8 – 2. ročník, 9 – 3. ročník, 11 – 4. ročník, 10 – 5. ročník).

5. září - Zahajovací táborák- seznámeníi s našimi novými prvňáčky

14. září – Výchovný koncert s MŠ v tělocvičně ZŠ (kytara + flétna)

22. září – Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (1)

Říjen – 6. říjen – Slavnostní otevření cyklostezky mezi Zakřany a Zbýšovem. Zúčastnili se žáci 4. a 5. ročníku na kolech.

13. říjen - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (2)

18. říjen – Výukový program SVČ Ivančice - Pohádkovaná – tradice Kde se vzala pohádka, proč je tady. Ukázali jsme si, co nám pohádky říkají, v čem nám mohou pomoci. Děti hádaly dle ukázek pohádky a vyrobily si loutku na špejli, aby si pak mohly nějakou pohádku samy zahrát.

21. říjen – 9. tradiční Putování s broučky pro veřejnost

24. říjen - Návštěva tradiční zahrádkářské výstavy ovoce a zeleniny v sále Obecního úřadu v Zakřanech.

Listopad – 18. listopad – Projektový den na téma Třídění odpadu

 22. listopad – Projektový den – Výtvarné dílny (vyrábíme dětský ozdobný svícen, perníčky, svícen-rybu, slané ozdoby na zavěšení a zápich-papírový strom)

V listopadu jsme se také všichni společně připravovali na náš vánoční jarmark, který proběhl 24. – 25. 11. v sále Obecního úřadu Zakřany.

25. 11. jsme se již po deváté sešli na slavnostním rozsvěcování vánočního stromu před Obecním úřadem.

Prosinec – 5. prosinec – Mikuláš v ZŠ

8. prosinec - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (3)

9. prosinec – Vánoční vystoupení našich žáků pro seniory v sále Obecního úřadu Zakřany

15. prosinec – Vánoční besídka v tělocvičně školy – představení MRAZÍK

22. prosinec – Školní vánoční besídka

Leden 19. leden - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (4)

26. leden - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (5)

Únor 7. únor – Zahájení plaveckého výcviku v Nové Vsi (1)

8. únor – Divadelní představení v kině Réna Ivančice – Děvčátko MOMO

14. únor – Plavecký výcvik v Nové Vsi (2)

15. únor – Výukový program SVČ Ivančice – Tajemství říše TSODAR – osobnostně sociální výchovaVyprávění o tajemné říši Tsodar, která se nachází v šachtách pod zemí. Žije tam společenství malých lidiček. Může se k nim jen, když nás pozvou a navíc v případě, že se u nich dokážeme pohybovat pozadu, protože oni mají vše obráceně. Také se u nich musíme umět chovat, protože oni jsou na sebe hodní a slušní. Vyzkoušeli jsme si, jak oni překonávají překážky, jak se k sobě chovají. Hostem může být jen ten, kdo zvládne zadané úkoly.

16. únor – Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (6)

18. únor – Maškarní karneval, který opět moderovali bratři Polanští z Říčan.

21. únor - Plavecký výcvik v Nové Vsi (3)

28. únor - Plavecký výcvik v Nové Vsi (4)

Březen 7. březen - Plavecký výcvik v Nové Vsi (5)

9. březen - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (7)

21. březen – Plavecký výcvik v Nové Vsi (6)

22. březen – Oslava jara s vynášením Morany a kulturním programem před Obecním úřadem v Zakřanech

23. březen - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (8)

28. březen - Plavecký výcvik v Nové Vsi (7)

29. březen – Hudební vystoupení Dudáci v tělocvičně školy společně s naší MŠ

Duben 4. duben – Plavecký výcvik v Nové Vsi (8)

6. duben - Projektový den – Velikonoční dílny (žáci pekli perníky, vyráběli zápichy, velikonoční zajíčky z kelímků, malovali velikonoční vajíčka…)

11. duben – Plavecký výcvik v Nové Vsi (9)

11. duben – Velikonoční výstava s jarmarkem v sále Obecního úřadu. 

18. duben – Plavecký výcvik v Nové Vsi (10)

19. duben – Výukový program SVČ Ivančice – Máme rádi Česko - Česká republika

a zábava- Žáci si zábavnou formou prověří znalosti o České republice.

24. duben - Zápis do 1. tříd. K zápisu přišlo celkem 7 dětí a po odkladu školní docházky do 1. třídy nastoupilo 6 žáků.

25. duben – Úklid okolí školy ke DNI ZEMĚ

28. duben - Proběhl tradiční čarodějnický rej s ohněm a opékáním párků  

Květen 4. květen – Divadelní představení  Abrakamuziky v kině Réna Ivančice – Nebuď darebák 

5. květen - Tradiční vystoupení pro seniory ke Dni matek.

11. květen - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (9) 

16. květen - společná besídka ke DNI MATEK + pasování předškoláků na školáky + pasování prvňáčků na čtenáře + vystoupení MŠ s názvem Mamince s láskou +vystoupení ZŠ – hudební pohádka Zlatovláska

24. květen – Výukový program SVČ Ivančice - Neposedná žížala – sport, pohyb, prvouka – Žáci se stali figurkami na velkém plátně, postupovali po polích od 1 do 100. Během pohybu po polích však navíc plnili vědomostní i sportovní úkoly. Zábavnou formou si procvičili své znalosti i dovednosti.

26. květen – Hudební vystoupení skupiny Poutníci – Putování za Country v divadle Bolka Polívky v Brně.

Červen

6. červen – Skupinové fotografování našich žáků po třídách

11. červen -  proběhl tradiční POHÁDKOVÝ LES pro veřejnost

15. červen - Rodilý mluvčí v hodině AJ 3. – 5. ročníku (10)

16. červen – Výukový program – Zdravá výživa

19. červen – 23. červen – Námořnická škola v přírodě v RS Nesměř

27. červen - MALÁ MATURITA ŽÁKŮ 5. ročníku

V posledním školním týdnu se uskutečnily tyto akce: sportovní hry, vycházka na zmrzlinu, hudební ukázka na bubny, pexesiáda, piškvorkiáda, ochutnávka ovoce a zeleniny, závěrečný táborák s rodiči, spaní ve škole, rozlučkové odpoledne s páťáky a úklid tříd.

 

 

Akce pro děti naší MŠ ve školním roce 2016/2017

 

Září                 Září   -   14.9. Hudební abeceda - hudební představení v ZŠ Zakřany.

              20.9. Logopedické vyšetření dětí - Mgr.Fialová z Rosic.

              21.9.Divadelní představení ,,O pejskovi a kočičce,, v MŠ.

 

Říjen  -  19.10. Divadelní představení ,,Káťa a Škubánek,, v kině Réna v Ivančicích.

              24.10. Návštěva výstavy místních zahradkářů v sále OÚ, kterou obohatily i děti z MŠ

                         svými výrobky.

              21.10. Broučci - společná akce se ZŠ.

 

Listopad - 23.11. Divadelní představení ,,Krakonošova mlha,, v MŠ.

                 25.11. Návštěva vánočního jarmarku, na kterém byly i výrobky dětí z MŠ.

 

Prosinec  - 1.12. VIDA v MŠ - zaměstnanci z VIDA centra z Brna se představili dětem a

                           provedli s dětmi několik pokusů, zároveň nás pozvali do jejich centra v Brně.

                  5.12. Návštěva Mikuláše, Anděla a Čerta v MŠ - mikulášska nadílka.

                  8.12. Divadlo Sandry Riedlové se ,,Zimní pohádkou,, v MŠ. Navštívila nás MŠ

                           Lukovany.

                  9.12. Vystoupení dětí s vánočním programem v sále OÚ pro zakřanské seniory.

                 13.12. Vánoční besídka pro rodiče v MŠ.

                 15.12. Návštěva divadla B.Polívky v Brně - divadelní představení ,,Vánoční

                            hvězda,,

 

Leden  -   20.1. Divadelní představení ,,Loutkohraní,, v kině ve Zbýšově.

                 30.1. Navštívili jsme MŠ Lukovany na divadelním představení ,,Bába Chřipka,,

 

Únor  -     7.2.  Začíná plavecký výcvik pro přihlášené předškoláky.

                16.2. Návštěva Mahenova divadla v Brně - divadelní představení ,,Všelijaká

                         koukátka,,

                 25.2. Karneval  v sále OÚ - společná akce se ZŠ.

 

Březen  -  20.3. Návštěva VIDY v Brně.

                 22.3. Oslava jara na návsi - krátkým programem jsme společně přivítali jaro.

                 29.3. Hudební představení ,,Dudáci,, v tělocvičně ZŠ.- děti se zajímavou formou

                          seznámily s hudeb. nástrojem dudy.

 

Duben  -   10.4. Úklid školní zahrady - společně zaměstnanci MŠ a rodiče dětí. Po úklidu

                          schůzka s rodiči a posezení na zahradě.

                  11.4. Návštěva velikonočního jarmarku, na kterém měly i děti svoje výrobky.

                  12.4. a 13.4. Velikonoční koleda - chodili jsme s dětmi po vsi s velikonoční

                                        koledou.

                  28.4. Čarodějnické dopoledne v MŠ.

 

Květen  -   4.5. Vystoupení dětí pro seniory ke svátku matek v sále OÚ.

                  9.5. Zápis do MŠ na nový školní rok 2017 / 2018.

                 12.5. Divadelní představení ,,Skřítek Pořádníček,, v MŠ. Navštívila nás MŠ

                          Lukovany.

                   16.5. Besídka pro maminky k jejich svátku v tělocvičně ZŠ.

                   17.5. Představení ,, Tetiny jedou k moři ,, v kině ve Zbýšově.

                   25.5. Sportovní dopoledne na stadionu Čechie v Zastávce.

                

 

Červen  -    1.6. Návštěva místní restaurace Na Sokolovně - děti dostaly zmrzlinový pohár k

                          svátku dětí.

                   2.6. Školní výlet do ZOO Jihlava.

                   6.6. Fotografování dětí - společné foto i samostatné, dle přání rodičů. Fotila

                          p. fotografka Dorazilová z Rosic.

                  9.6.  Návštěva vláčkového depa a jízda vláčkem na Sičce

                  11.6. Pohádkový les - nedělní odpoledne pro děti a rodiče - společná akce se ZŠ.

                  16.6. Výukový program ,,Zdravá výživa,, pro děti v MŠ.

                  28. 6. Návštěva místního AZOSU.

 

 

 

 

Kroužky v ZŠ (stav k 15. 10. 2016)

 

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Sluníčko (pro předškolní děti)

1

14

 

Kroužky v ZŠ pod DDM Zastávka (stav k 31. 10. 2016)

 

Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Výtvarný kroužek

1

8

Hudebně-pohybový kroužek

1

8

Angličtina hrou 1. – 2. třída

1

10

Angličtina hrou 3. – 4. třída

1

8

Sportovní kroužek

1

8

 

 

 

Část VII.

Poradenské služby v základní škole

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

a)         počty

 

fyzický počet

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

výchovný poradce

0

-

-

školní metodik prevence

1

-

-

 

 

Úvazek

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

školní psycholog

0

-                                         

-

        školní speciální pedagog (netřídní)*

          0                    

-                                     

-

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

b)         věková struktura

 

do 35let

35 – 50 let

50 let–důch. Věk/z toho důchodci

výchovný poradce

           0

         0                              

                  0

školní metodik                                                  prevence

0

         1

                  0

školní psycholog

           0                   

         0                   

                  0

školní speciální pedagog

           0          

         0

                  0

 

2. Individuální integrace – počet žáků 0

 

 

Část VIII.

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

Školní rok 2016/2017

 

·         Úvod

 

V rámci minimálního preventivního programu poskytujeme žákům vědomosti v dané oblasti, pomáháme předcházet problémům se sociálně patologickými jevy, jako je kouření, pití alkoholu, experimentování s drogami, šikana, rasismus, násilí a nesnášenlivost. Na realizaci tohoto programu se podílejí všichni zaměstnanci školy, důležitá je spolupráce s rodiči.

 

 

·         Cíle prevence

 

3        Vést žáky ke zdravému způsobu života

4        Vést žáky k odpovědnosti za své chování

5        Pomáhat dětem hledat pomoc při řešení problémů

6        Vést žáky k samostatnému rozhodování

7        Zapojit žáky do tvorby zdravého a estetického prostředí

8        Vytvářet příznivé klima ve třídě

 

 

·          Realizace

 

3.1  Výchovně vzdělávací působení proti patologickým jevům

 

 

·         Přírodní látky, jejich prospěšnost, škodlivost, jedovaté rostliny, houby

·         Léky, vitamíny, zásady užívání, rizika užívání léků bez doporučení lékaře

·         Dovednost odmítat drogy včetně cigaret a alkoholu

·         Chemické prostředky užívané v domácnosti a správná manipulace s nimi

·         Hodnota zdraví

·         Mezilidské vztahy

·         Řešení problémů, pomoc dospělých

·         Instituce pomáhající při problémech s návykovými látkami

·         Linka důvěry, dětská krizová centra

·         Včasné diagnostikování soc. patologických jevů – šikana, záškoláctví, kouření, drogy, vandalismus

 

-              Konkrétní zapracování okruhů do jednotlivých ročníků a předmětů

 

1. ročník

 

Prvouka

Rodina a přátelé

Zdravá výživa

Nemoc, úrazy

První pomoc

Zdravý životní styl

Sebeúcta, sebedůvěra

Dopravní výchova

Pomoc druhým

 

     Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

       2. ročník

 

        Prvouka

Já a moji kamarádi

Léky

Zdraví a nemoc

Zdravá výživa

Rodina

 

         Čtení

Pomoc druhým

Vztahy mezi dětmi

Vztahy mezi dětmi a dospělými

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

          3. ročník

 

          Prvouka

Lidské tělo

Životospráva

Rodina

Režim dne

Zdravý životní styl

 

        Čtení

Sebeúcta, sebedůvěra

Rodina

Lidské rasy

 

        Výtvarná výchova

 

Člověk v pohybu

První pomoc

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

 

        4. ročník

 

         Přírodověda

Naše zdraví a tělo

         

          Vlastivěda

Ochrana životního prostředí

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

Zdravý životní styl

 

        Čtení

Vztahy ve třídě

Rodina

Lidské rasy

 

 

          5. ročník

        

          Přírodověda

Lidský organismus

Rodina

Muž a žena

          

          Vlastivěda

Člověk a prostředí

 

         Tělesná výchova

 

Hrajeme v duchu fair play

Posílení fyzické odolnosti

Odolnost vůči stresu

 

         Čtení

 

Řešení problémů, vztahy

Odpovědnost za své chování

Lidské rasy

 

 

-              Volnočasové aktivity

 

Angličtina hrou  – Mgr. Jana Saláková

Angličtina hravě – Mgr. Jana Saláková

Výtvarný kroužek – Anita Svačinová

Hudebně – pohybový kroužek – Mgr. Helena Kopáčková

Sluníčko – setkávání dětí předškolního věku – Mgr. Helena Kopáčková

Sportovní kroužek –  Mgr. Edita Nábilková

 

 

-              Jednorázové aktivity

 

Výukové programy zaměřeny na zdravý životní styl, prevenci soc. patologických jevů, bezpečnost v silničním provozu

      Klima třídy  - zjišťování vztahů mezi dětmi v kolektivu pod vedením třídního učitele nebo

      specializovaného pracovníka.

                            

 

 

-              Spolupráce s rodiči

 

Informace na třídních schůzkách

Informační letáky

Konzultační hodiny – každý první čtvrtek v měsíci

Putování s broučky

Příprava vánočního jarmarku

Společná posezení u táborového ohně

Příprava pohádkového lesa

Pomoc rodičů při zajištění odměn pro děti na škole v přírodě

 

 

     Strategie uplatňované při aplikaci Minimálního preventivního

     programu:

 

1. -3. ročník

-          výchova ke zdravému životnímu stylu

-          navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole

-          včasné odhalování specifických poruch učení

-          spolupráce s rodiči

-          základy etické a právní výchovy

 

4. – 5. ročník

-          výchova ke zdravému životnímu stylu

-          rozvoj etického a právního vědomí, občanských postojů

-          všestranný rozvoj osobnosti žáka, vyloučení rizik

-          důraz na spolupráci s rodiči

-          nabídka volnočasových aktivit

 

 

 

 

Část IX.

Změny ve vedení školy

 

V letošním školním roce žádné změny ve vedení školy neproběhly.

 

Část X.

Zhodnocení a závěr

             Jsme malotřídní škola s pěti ročníky 1. stupně ve třech třídách a práci v nich přizpůsobujeme individuálním možnostem našich žáků. Uskutečňujeme výuku žáků s co největším individuálním přístupem, spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků a snažíme se jim vyjít vstříc a najít vždy to nejlepší pro jejich dítě. Na některých akcích, které pořádala naše škola, se podíleli i rodiče našich žáků. Nejvíce nám pomáhali s vánočním jarmarkem. Spolupracujeme i s Obecním úřadem Zakřany a se Sborem pro občanské záležitosti Obce Zakřany. Společně s nimi pořádáme akci pro veřejnost Pohádkový les.

 

              Žáci a děti se pravidelně zúčastňují různých kulturních akcí, výletů, soutěží, které pořádá naše škola. Název akce a krátké vysvětlení je uvedeno v části VI. s názvem „Další údaje o škole, kde jsou uvedeny Akce pro žáky naší ZŠ ve školním roce 2016/2017 a Akce pro děti naší MŠ ve školním roce 2016/2017.“

 

          V letošním školním roce stále pokračujeme v těchto pro nás již tradičních projektech:

- „Školní mléka“(žáci mají každý školní den nárok na 1 mléčný výrobek za zvýhodněnou cenu).

-„Ovoce do škol“ (žáci každý měsíc dostávají bezplatně krabičky s ovocem, zeleninou nebo 100% ovocnou šťávu).

   

         Naše škola se také každoročně zapojuje do několika charitativních akcí.

 

1 – Každý rok zasíláme na konto adventních koncertů vybrané částky z besídek v MŠ a ZŠ. Zasláno bylo 3.200,-Kč

 

2 - Formou prodeje zvířecích náramků Mořský svět jsme vybrali a zaslali na účet Fondu Sidus 1.750,-Kč. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci na pomoc individuálním pacientům.

 

3 – Nakonec jsme se zapojili do sbírky Občanského sdružení Život dětem, kde jsme formou prodeje magnetek se zvířátky, gumových náramků, přívěsků se žetonem a reflexních srdíček vybrali a zaslali částku 1.340,-Kč. Výtěžek z prodeje je určen pro nemocné, opuštěné a handicapované děti.  

 

5 - Po celý školní rok 2016/2017 jsme sbírali v ZŠ i MŠ víčka pro Adélku Svobodovou.

 

Ve školním roce 2016 / 2017 jsme do MŠ pořídili následující:

Byla zakoupena nová prostěradla pro všechny děti, v prosinci proběhla oprava topení, výměna všech starých radiátorů, v březnu byla vymalována třída a ložnice v místech, kde se měnily radiátory a opraveno linoleum ve třídě a v šatně, v červnu byla zakoupena nová herní sestava na školní zahradu a zakoupen nový koberec do třídy.

 

V roce 2017 proběhla v ZŠ v době jarních prázdnin oprava a výměna pisoárů na WC chlapců, o hlavních prázdninách byl vyměněn koberec v ředitelně školy, dokončeno položení chodníku před školou, dokončen plot podél zahrady školy a navezen další štěrk jako povrch na zahradě školy, na kterou byl také připevněn koš na košíkovou.

 

            Závěrem bych chtěla velmi poděkovat Obecnímu úřadu Zakřany a zejména panu starostovi za vstřícnost, bezproblémovou spolupráci a podporu školy a školky.

 

 

 

 

  V Zakřanech dne 29. 9. 2017   

 

 

 

Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

(školní rok 2015/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

Zakřany č.p. 134, 664 84  Zastávka u Brna

Tel.: 546 431 468, e-mail: zs_zakrany@iol.cz

 

Část I.

Základní charakteristika školy

 

j.        Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného 

rozhodnutí:

 

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

Zakřany 134, 664 84 Zastávka

REDIZO:600 110 940

IČO: 71 00 55 87

 

Zřizovatel školy:   Obec Zakřany

                              Zakřany 7, 664 84 Zastávka

                                

Ředitelka školy: Mgr. Renata Procházková

Všechny druhy a typy škol a školských zařízení:  

·         Základní škola IZO 102 179 689

·         Školní družina IZO 118 300 555

·         Školní jídelna-vývařovna IZO 181 037 165

·         Školní jídelna-výdejna IZO 181 026 805

·         Mateřská škola IZO 107 604 272

 

 

Telefon: 546 431 468, mobil: 739 033 361, e-mail : zs_zakrany@iol.cz,

     Webové stránka: www.zszakrany.cz

     

k.      Málotřídní nebo neúplné školy

 

Školní rok 2014/2015

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

Malotřídní ZŠ

3

5

56

18,66

 

l.        Celkový počet žáků v 1. ročníku: 8

 

      Průměrný počet žáků (56) na učitele (4) celkem za celou školu: 14

 

     d.    Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona č.561/2004 Sb: ANO

 

e.   Zvolený vzdělávací program:.

Název zvoleného vzdělávacího programu

Číslo jednací

V ročníku

ŠVP pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV, druhé vydání s platností ode dne 1. 9. 2010 + dodatek ke druhému vydání ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV, vydán dne 1. 10. 2010 + dodatek k ŠVP ZV č. 1 s platností ode dne 1. 9. 2013

1.- 5.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - není

 

l.        Zařízení školního stravování (stav k 31. 10. 2015)

 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01

Počet

Počet strávníků

děti a žáci 

zaměstnanci školy

ostatní*

921                  ŠJ  - úplná

-

-

-

-

922                  ŠJ – vývařovna

1

46 ZŠ

 27 MŠ

10

-

923                  ŠJ – výdejna

1

1

46 ZŠ

27 MŠ

8

2

-

Náhradní stravování

-

-

-

-

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy).

 

m.    Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2015

 

Fyzické osoby

3

Přepočtení na plně zaměstnané

1,94

 

 

 

j.        Školní družina, která je součástí základní školy 

 

ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

 k 31. 10. 2015

počet vychovatelů ŠD

Celkem

1

30

fyz.      / přepoč.

1/0,93

 

Školní družina je v provozu od 11:30 do 15:30.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část II.

Údaje o pracovnících školy

přepočtený počet / fyzický počet (k 30. 9. 2015)

 

4.                  Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

 

Celkový počet pedagogických pracovníků

(učitelek ZŠ a učitelek MŠ)

3,3/4 - ZŠ 2,0/2 - MŠ

100%

 

 

2.   Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/2016 nastoupili na školu: 0

3.   Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/2016 nastoupili na školu: 0

4.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/2016 odešli ze  

      školy:0

5.   Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 0,75/1 – ZŠ, 1,56/2 – ŠJ, 1,13/2 – MŠ

6.   Věkové složení učitelů (k 1. 1. 2016)

 

 

Věk

Učitelé

Muži

Ženy

do 35 let

0

1 - ZŠ

35-50 let

0

3 – ZŠ