Základní škola Zakřany

Naše škola se nachází na okraji malebné obce Zakřany.

Její součástí je školní družina, která je v provozu od 11.30 do 15.30 hod. a školní jídelna.

 

 

Na naší škole probíhá výuka pouze 1. stupně (od 1. do 5. ročníku). Jsme škola tzv. malotřídní, kde jsou sloučeny některé ročníky a vyučování v nich probíhá souběžně. Což ale není na závadu. Naopak. Výuka probíhá za přítomnosti aprobovaných pedagogů. Děti se zde více učí samostatnosti, která je v současné době velmi potřebná.  V současné době je naše škola trojtřídní s pěti ročníky a školní družinou.

Výuka probíhá v nově zrekonstruované budově, kde se nachází všechny třídy, školní družina i jídelna s výdejnou stravy.

K dispozici je velká tělocvična, kterou mohou žáci využívat i o přestávce.

Žáci 1., 2., 3., 4. a 5. ročníku jsou vyučováni podle ŠVP Základní školy, který je k nahlédnutí na chodbě nebo v ředitelně školy.

Třídy jsou vybaveny desíti žákovskými počítači a dvěma interaktivními tabulemi

 

Žáci se učí samostatnosti, práci na internetu a využívají i výukové programy, které je velmi baví.

V letošním školním roce je naše škola zapojena do těchto projektů:

 

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

MLÉKO DO ŠKOL

PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ A ZŠ ZAKŘANY

 

Školní rok 2017/2018

 

Počet tříd

Počet dětí

1. třída

7

2. třída

11

3. třída

8

4. třída

10

5. třída

11

celkem

47

Pedagogičtí zaměstnanci školy

 

Ředitelka školy – Mgr. Renata Procházková

Třídní učitelka 1. a 2. ročníku – Mgr. Helena Kopáčková

Třídní učitelka 3. a 4. ročníku – Mgr. Jana Saláková

Třídní učitelka 5. ročníku -  Mgr. Renata Procházková

Učitelka ZŠ + Vychovatelka ŠD – Mgr. Edita Nábilková

 

Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ

 

Školnice – Věra Večeřová

Vedoucí školní jídelny – Iva Matějová

Kuchařka – Pavla Havlíková

účetní – Silvie Baráková

údržba PC- .

Co nabízí naše škola v rámci školního roku

 

Individuální přístup

Kroužky- volnočasové aktivity pro děti

Plavecký výcvik

Školu v přírodě

Řadu exkurzí, výletů

Divadelní, hudební představení pro děti

Práci s žáky se SPU a chování i žáky nadanými

Řadu projektů v rámci výuky

Vítání jara

Čarodějnický rej

Besídky školy (vánoční, ke Dni matek)

Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu

Pasování prvňáčků na čtenáře

Školu naruby

Školní soutěže

Spolupráci s okolními školami (sportovní turnaje)

Mimoškolní akce pro veřejnost, pořádané školou:Putování s Broučky, Vánoční jarmark, Maškarní karneval, Velikonoční výstava s jarmarkem, Pohádkový les

Výukové programy SVČ Ivančice

Práci na počítačích a interaktivních tabulích

Domácí a bezpečné prostředí pro děti

Ochotné, příjemné a aprobované učitele

Žáky vedeme k samostatnosti, zodpovědnosti, sebepoznání

 

 

 

Třídní schůzky, hovorové hodiny

 

Třídní schůzky:

 

3x  v září, listopadu a dubnu

Konzultační hodiny:

Každý 1. čtvrtek v těchto měsících: říjen, prosinec, leden, březen, červen v době od 15.00 do17.00 hod.

 

Při neúčasti rodičů na třídních schůzkách zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek nebo notýsků.

 

 

Mateřská škola Zakřany

Zakřany 102, 664 84 Zastávka

 

Naše mateřská škola se nachází téměř v samém centru obce Zakřany. Provoz MŠ je od 6.45 do 16. 00 hodin.

Je to mateřská škola jednotřídní, která je prostorná a obklopená školní zahradou. Navštěvují ji zpravidla děti 3–6-ti leté.

Mateřskou školu navštěvují převážně děti ze Zakřan.

Školné činí 200,-Kč za měsíc.

 

Ředitelka školy – Mgr. Renata Procházková

účetní – Silvie Baráková

 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ

Vedoucí učitelka – Gabriela Klušáková

Učitelka – Mgr. Eva Ptáčková

 

Nepedagogičtí zaměstnanci MŠ

Školnice – Andrea Kolářová

Zaměstnankyně výdejny stravy – Jitka Hudecová

Školní asistentka – Markéta Randulová

 

Školní rok 2017/2018

Počet tříd

Počet dětí

1třída

24

celkem

28

 

 

 

  ORGANIZACE DNE V MŠ

                                                                  

Organizační podmínky: uspořádání dne respektuje spontánní aktivity, využití situací, podnětů a nabídek činností z třídního kurikula a podporuje provádění činnosti venku.

 

6,45 hod. –  9,45 hod.:   volné hry dětí, skupinové a individuální činnosti řízené učitelkou,   

                                        pohybové aktivity, svačina.

9,45 hod. – 12,00hod.:   příprava na pobyt venku, aktivity na školní zahradě, vycházky do              

                                       okolí, pohybové hry na hřišti, příprava na oběd

12,00 hod.- 12,30hod.:   oběd, odvádění dětí po obědě

12,30hod. - 14,30hod.:   příprava na odpočinek, poslech pohádek, četba z knih, odpočinek

                                       dětí. Nespící děti vstávají podle individuální potřeby a mají klidnější

                                       zájmové aktivity, při kterých neruší spící děti

14,30 hod. 16,00 hod.:   postupná svačina, individuální práce s dětmi, eventuální pobyt na

                                       zahradě, rozcházení dětí domů.

 

Harmonogram vydávání stravy:   9,00 hod. -  přesnídávka

                                                    12,00 hod. -  oběd

                                                    14,30 hod. -  odpolední svačina (individuálně)

 

Děti mají po celý den k dispozici termosku s nápojem.

Nabízíme ovocný čaj, ovocný sirup, nebo vitamínový nápoj.