Základní škola a Mateřská škola Zakřany,

 Zakřany 134, 664 84 Zastávka

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZAKŘANY

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

 

A)

Jsme rádi, že jsi žákem Základní školy a Mateřské školy Zakřany.

Osobností je každý žák, ale stejně tak musí respektovat své spolužáky a učitele a ostatní pracovníky ve škole.

1.      Máš právo na bezplatné školní vzdělání, můžeš využívat místnosti určené k výuce,

             materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní ke         

             vzdělávání žáků. Vše můžeš využívat s vědomím pracovníků školy.                                                                                                                                                   

 

2.      Máš právo na odpočinek – relaxaci a volný čas, na hru a oddechové činnosti                                                         

odpovídající tvému věku, dále pak na účast v kulturním, sportovním životě a umělecké činnosti.

 

3. Máš právo na ochranu před škodlivými formami práce. Máš právo na ochranu před      sociálně patologickými jevy, před diskriminací, nepřátelstvím, násilím a na pomoc ze    strany všech zainteresovaných subjektů (škola, orgán sociálně právní ochrany dítěte,   lékařské zařízení, školské poradenské zařízení apod.)

 

4.Výchova musí směřovat k rozvoji tvé osobnosti a kázeň ve škole musí být  zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností.

 

5. Máš právo řešit vzniklé problémy s vyučujícími, třídním učitelem, školním metodikem prevence, případně vedením školy.

 

  6. Máš právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

 

B)

Kromě tvých práv vyplývají ze školní docházky i tvoje povinnosti.

 

 

1.     Vyučovací hodina

 

Vyučovací hodina začíná v předem daných časových intervalech, které jsou vyvěšeny v každé třídě. Délku vyučovací jednotky určuje učitel. Po začátku vyučování jsi na určeném místě a máš připraveny všechny potřebné věci k vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování nebo jsi nebyl přítomen v minulé hodině, omluv se na začátku vyučovací hodiny. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení vyučovací hodiny do třídy, oznámí to určený žák v ředitelně školy. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se účastníš práce v hodině a udržuješ své pracovní místo v pořádku a čistotě. Po skončení vyučování ve třídě máš se spolužáky za povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili. Zadané úkoly si zapisuješ. Svévolně neopouštíš školní budovu ani místnost, kde probíhá výuka.

Vyučování je organizováno podle rozvrhu hodin, který je schválen ředitelkou školy. Rozvrh je vyvěšen v každé třídě a rodiče jsou s ním seznámeni prostřednictvím žákovských knížek, notýsků, informační nástěnky u vchodu do školy a prostřednictvím webových stránek školy. Začátek vyučování je stanoven v 7:50 hodin.  Vyučovací hodina trvá 45 minut.

Škola se pro žáky otevírá v 7.00 hod.

 

Časové rozvržení vyučování pro školní rok

7.50 – 8.35                   1. vyučovací hodina

 

8.35 – 8.45                    přestávka

 

8.45 – 9.30                   2. vyučovací hodina

 

9.30 – 9.50                   přestávka na svačinu

 

9.50 – 10.35                  3. vyučovací hodina

 

10.35 – 10.45                  přestávka

 

10.45 – 11.30                 4. vyučovací hodina

 

11.30 – 11.40                 přestávka

 

11.40 – 12.25                  5. vyučovací hodina

 

12.25 – 12.35                  přestávka

 

12.35 – 13.20                 6. vyučovací hodina

 

2.     Školní docházka a chování žáků

 

Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které ředitelka školy vyhlásí jako povinné.

Docházka do nepovinných a zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná. Vejde-li do třídy po zvonění učitel, pracovník školy či jakákoliv cizí osoba, zdravíš ji povstáním. Na chodbě zdravíš všechny dospělé osoby. Nenarušuj vyučování hlasitými projevy, gestikulací a mimikou – rušíš soustředěnost ostatních spolužáků.  Při vyjadřování nepoužívej vulgární slova a hrubé slovní útoky. Při oslovování žáci pracovníkům školy vykají, pracovníci školy žákům tykají. Při vzájemném jednání žáci a pracovníci školy používají přiměřená slova i přiměřené prvky mimoslovní gestikulace.

Přicházíš do školy nejméně 15 minut před zahájením školního dne a nejpozději

5 minut před zahájením vyučování jsi na svém místě ve třídě.

Svrchní oděv a obuv si odkládáš v šatně.

Vcházíš do budovy školy a odcházíš hlavním vchodem.

Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel. Škola je během dopoledního provozu uzavřena. Příchod do školy v tuto dobu je možný jen hlavním vchodem a za použití zvonku.

Do školy na kole jezdíš jen na své vlastní riziko. Za případnou ztrátu tvého kola škola neodpovídá.

Ve škole se přezouváš do vhodné obuvi a do tělocvičny je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi s nebarvící podrážkou.

 

 

3.     Nepřítomnost žáka ve vyučování

 

Nepřítomné žáky zapíše učitel ihned po příchodu do vyučovací hodiny do třídní knihy.

Pokud budeš znát svoji nepřítomnost předem, požádají o uvolnění z vyučování rodiče. Maximálně 2 denní absenci povoluje třídní učitel, o povolení delší absence je nutno žádat ředitele školy písemně (s vyjádřením třídního učitele). Uvolnění z jednotlivých hodin poskytnou třídní učitelé na písemnou žádost rodičů. V případě nepřítomnosti třídního učitele uvolňuje žáky učitel pověřený zastupováním. Tvou nepřítomnost omlouvají rodiče do 3 kalendářních dnů od začátku absence a po ukončení písemně v žákovské knížce nebo notýsku. Třídní učitel má právo vyžádat si od zákonných zástupců žáka doložení nepřítomnosti. V případě často se opakující absence (z důvodu nemoci) může škola jako součást omluvenky požadovat doložení nepřítomnosti žáka ošetřujícím lékařem. Za omluvenou absenci se považuje především návštěva lékaře, nemoc, důležité rodinné důvody. Po skončení návštěvy lékaře (pokud žák není nemocný) je povinen vrátit se do vyučování.

V případě náhlé nevolnosti či úrazu v průběhu vyučování odchází (odjíždí) žák domů vždy v doprovodu zákonných zástupců nebo dospělé osoby jimi určené. 

Bez vědomí třídního učitele nesmíš opustit budovu školy!

 Neomluvenou absenci do 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při počtu neomluvených hodin nad 10 je svolána ředitelem školy komise, které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, ŠMP, případně zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí. O průběhu a závěrech jednání komise se provede zápis.

V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu.

Účast žáka na školních akcích v době vyučování bude upravena podle pokynu vyučujícího vedením školy.

 

4.     Chraň svoji školu a své věci

 

Společně s pracovníky školy udržuješ pořádek a čistotu ve třídě i v celé škole a jejím okolí.

Poškodíš-li svévolně majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji rodiče nápravu-uvedení do původního stavu. Každé poškození vybavení školy ihned nahlas třídnímu učiteli nebo p. školnici. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty. Místo k uložení těchto věcí je v ředitelně školy. V případě, že si cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu.

Pokud máš rodiči povoleno nosit do školy mobilní telefon (pro spojení s nimi), bude během vyučování vypnutý a uschovaný v tašce. V průběhu vyučovací hodiny se zakazuje používat mobilní telefon, tablet, MP přehrávač, i Pad a podobná elektronická a telekomunikační zařízení, která umožňují uskutečňovat telefonické hovory, fotografie, hudbu a nahrávky, pokud vyučující nerozhodne jinak. Tato zařízení budou během vyučování vypnuta a uschována v aktovkách.

Žákům je ve škole zakázáno fotografovat a pořizovat audio nebo video záznamy.

Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno 2. stupněm známky z chování, mobilní telefon bude učitelem zabaven a bude vrácen pouze zákonnému zástupci.

V případě nutného telefonického spojení žáka se zákonnými zástupci bude žákům umožněno spojení prostřednictvím školního telefonu. V opačném případě budou vzkazy žákům od zákonných zástupců předány.

Jakoukoliv ztrátu věcí neprodleně ohlásíš vyučujícímu.

Učebnice jsou majetkem školy. Zacházej s nimi velmi šetrně, na konci školního roku je budeš odevzdávat vyučujícím. Pokud prokazatelně poškodíš nebo ztratíš učebnici, jsi povinen pořídit novou. Některé pracovní sešity si hradíš sám, po ukončení školního roku je neodevzdáváš.

Pravidelně nosíš do školy žákovskou knížku nebo notýsek, kterou na vyzvání předkládáš vyučujícímu. Žákovskou knížku nebo notýsek udržuješ v pořádku. ŽK musí zajišťovat denní kontakt mezi rodiči, žákem a školou. Rodičům má poskytovat informace o prospěchu, chování a další aktuální informace. Musí včas signalizovat pokles výkonnosti žáka a také začínající problémy. Na konci každého čtvrtletí si žáci do svých ŽK vypracují sebehodnocení. V žákovské knížce nebo notýsku neopravuješ jakékoliv údaje a udržuješ ji v pořádku. Její ztrátu neprodleně hlásíš třídnímu učiteli.

           Na základě písemné žádosti rodičů rozhodne ředitelka školy o vydání nové žákovské     

           knížky za poplatek 20 Kč.

 

 

5.     Bezpečnost a ochrana zdraví

 

Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků, či jiných osob. Bez svolení učitele nemanipuluješ s audiovizuálními a dalšími pomůckami, elektrospotřebičem ani hasicími přístroji ve třídě v učebnách i na chodbách.

Do vyučovacích předmětů s výchovným zaměřením (Vv, Pč, Tv) nosíš pracovní nebo sportovní oděv a obuv.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned ohlas zaměstnanci školy. Zaevidování úrazu provede určený pedagogický pracovník (vyučující, PP vykonávající dohled nad žáky).

Ve škole, areálu školy, okolí školy i na mimoškolních akcích je zakázáno kouřit a užívat návykové látky, manipulovat s nimi či distribuovat je. Současně není z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti osob dovoleno do školy vstupovat pod jejich vlivem.

(Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky, které mohou nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.)

Podle přílohy č. 2 k metodickému pokynu č.j.: 20 006/2007-51:

„Požívání omamných a psychotropních látek osobami mladšími 18 let je v České republice považováni za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně – právní ochrany dětí.

 Kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana) je druh šikany, který využívá elektronické prostředky  jako jsou mobilní telefony, e-maily,  internet a podobně. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS,  popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě vystavení na internetu.

V případě, že se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka.

Škola je povinna oznámit orgánu sociálně – právní ochrany dětí obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.
Distribuce OPL je v ČR zakázána a toto jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.

Pokud se vyskytne v prostorách školy látka, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola postupovat jako v případě distribuce těchto látek.“

Případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení budou pedagogičtí pracovníci řešit ve spolupráci s metodikem prevence. Jsi povinen oznámit pedagogickému pracovníkovi výskyt sociálně patologických jevů ve škole a v rozhovorech s nimi vždy uvádět pravdu.

Je přísně zakázáno nosit do školy i na mimoškolní akce věci, které by mohly způsobit ohrožení zdraví (např. střelné zbraně, bouchací kuličky, ostré předměty, pyrotechnické pomůcky atd.).

Vždy se chovej tak, abys neohrozil zdraví své ani svých spolužáků. Je zakázáno vyvolávat vzájemné potyčky, ubližovat, ponižovat nebo urážet ostatní, házet předměty a manipulovat s okny bez vědomí učitele.

Projevy vandalismu, šikany, brutality či kriminality budou považovány za hrubé porušení školního řádu. Je nutné dodržovat normy společenského chování vůči spolužákům i pracovníkům školy. Netolerance, rasismus a xenofobie nemají v právním demokratickém státě místo.

 

Koupání

Koupání se uskutečňuje pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. Pedagogický pracovník poučí žáky o zásadách bezpečnosti při koupání a vymezí prostor, ve kterém se mohou žáci pohybovat. Učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu koupajících se žáků ve skupině (skupina = max. 10 žáků na 1 pedagogického pracovníka). Jsi povinen dodržovat všechna hygienická a bezpečnostní opatření vydaná pedagogickým pracovníkem, který zajišťuje akci. Ten o nich žáky předem informuje (prokazatelným způsobem –  zápisem v TK).

Výuka plavání se uskutečňuje v rámci výuky Tv v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně.

 Bezpečnost žáků je zajišťována na základě smlouvy s plaveckou školou, která vede výcvik. S povinností žáků vyplývajících z bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti seznámí třídní učitel žáky prokazatelným způsobem, stejně tak i jejich rodiče. Rodiče před akcí potvrdí, že je jejich dítě zdrávo a schopno výuku plavání absolvovat.

 

Bruslení

Za bezpečnost žáků při bruslení odpovídá učitel Tv nebo dohled konající pedagog. Žáci jsou povinni dodržovat všechny pokyny, které se týkají jejich hygieny a bezpečnosti. Pedagogický pracovník žáky o těchto zásadách informuje před akcí prokazatelným způsobem.

 

Výlety, exkurze, kulturní a sportovní akce, soutěže

Vedoucí akce zodpovídá za řádnou organizační přípravu akce. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.

Řediteli školy předem předkládá „záznam o akci“ + seznam žáků, kteří se akce účastní. Vedoucí akce zajistí, že žákům budou předány v tištěné podobě základní informace o vícedenní akci. Rodiče svým podpisem sdělí, že byli s těmito informacemi seznámeni. Informace obsahují datum konání, den a hodinu srazu a odjezdu, den a hodinu příjezdu, doporučený seznam věcí žáka, doporučenou hotovost, adresu ubytovacího zařízení, kontakt na vedoucího akce. Vedoucí řádně poučí žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví. Seznámí s programem a s požadavky na chování.

Tyto akce jsou součástí vzdělávání. Proto jsi povinen dodržovat příslušná ustanovení školního řádu, plnit pokyny pedagogických pracovníků i ostatních dospělých osob, které akci zajišťují. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit ředitel školy s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.

Bez souhlasu pedagogického pracovníka neopouštíš skupinu, či třídu ani ubytovací zařízení. Nevolnost, nemoc nebo úraz ihned hlásíš pedagogickému pracovníkovi. Dodržuješ čistotu a hygienu jak svoji, tak i v prostorách ubytovacího zařízení. Případné cennosti a peněžní hotovost ukládej na předem určené místo. Zacházej bezpečně a opatrně s majetkem v ubytovacím objektu, případné škody ihned ohlas pedagogickému pracovníkovi. Úmyslné poškození majetku hradí zákonný zástupce žáka.

Za přestupky vůči školnímu řádu můžeš být postižen kázeňskými opatřeními podle tohoto školního řádu a také náhradou škody.

 

 

6.     Přestávky

 

Přestávky jsou určeny k odpočinku, ke svačině, k přechodu do učebny, na hřiště, či školní zahradu. Dobu přestávky tráví žáci ve třídě nebo na chodbě. Na chodbě neběhej (nos vhodné přezůvky). Svačinu sněz ve třídě. Zajisti si dostatečné množství pití. Při přecházení do učeben, na hřiště či školní zahradu se řiď příkazem vyučujícího. O přestávkách je zakázáno běhat po chodbě a chodit do šatny. V prostorách WC a na chodbě se zbytečně nezdržuj a udržuj čistotu. Dbej pokynů vyučujícího, který v době přestávky vykonává dohled.

 

 

7.     Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

Zaměstnanec školy je povinen vystupovat vůči žákovi vždy v jeho zájmu a jeho zájmy

hájit.

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a žáky, nepřímo i zákonnými zástupci žáků,

musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a

důstojnosti.

Všichni zaměstnanci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají o vytváření

partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Všichni zaměstnanci školy a žáci školy dbají o dodržování základních společenských

pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a

veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

Vyjadřuje-li žák své mínění a názory, činí tak vždy slušným způsobem.

Žák zdraví v budově a na školních akcích zaměstnance školy srozumitelným pozdravem. Zaměstnanec školy žákovi na pozdrav odpoví.

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům a pracovníkům školy jsou považovány za závažné porušení školního řádu a mohou být důvodem k udělení kázeňského opatření.

 

Konzultace s pedagogickými pracovníky

Zákonný zástupce žáka má právo na informace a poradenskou pomoc školy. Základní       

poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy,   

specifickou pak zejména třídní učitelé a metodik prevence. Informace škola poskytuje   

prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních hodin nebo jinou formou (např.

individuální konzultace), na které se třídní učitel nebo ředitelka a zákonný zástupce žáka

domluví.

Všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních   

hodin a poskytují zákonným zástupcům žáků všechny potřebné informace. Ve zvlášť  

opodstatněných případech poskytují zákonným zástupcům potřebné informace  

individuálně a to jen v době mimo vyučování nebo ve volné hodině.

Při delší nepřítomnosti žáka ve škole je zákonný zástupce povinen konzultovat s třídním    

učitelem zajištění optimálního průběhu vzdělávání a plnění školní povinné docházky.

Žák má právo požádat pedagogického pracovníka o konzultaci. Ten si s ním dohodne čas a způsob konzultace.

 

Postup pro vyřizování podnětů žáků

Žáci mají právo přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školy nebo třídy, a to buď přímo k třídnímu učiteli nebo řediteli školy.

Žáci mají právo kdykoliv se obrátit na pedagogického pracovníka školy s žádostí o pomoc, radu či informaci.

Žáci mají možnost využít schránku důvěry, která je umístěna v každé třídě pro svá sdělení související  především s činností školy. Učitelé jsou povinni informovat ředitele školy o závažných sděleních ve schránce důvěry.

 

 

8.     Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

 

Pedagogický pracovník má právo: 1) Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.

2) Aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy.

3) Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti.

4) Volit a být voleni do školské rady.

5) Na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

Pedagogický pracovník má povinnost: 1) Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání

2) Chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta.

3) Chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních.

4) Svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj.

5) Zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

6) Poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

 

9.     Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák)

 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.

 

Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka.

 

Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.

 

 

 

10.                       Základní školní pravidla

 

Ve škole i na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy. Všichni usilujeme o dodržování základních společenských pravidel:

 

Vstoupil jsi – pozdrav.

Odcházíš – rozluč se.

Chceš-li – řekni prosím.

Dostaneš-li  – řekni děkuji.

Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.

Nikomu neubližuj – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu.

Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.

Važ si sám sebe i druhých – pro život je důležité znát cenu svou i druhého.

Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.

 

 

11.                       Pozor!

 

Vážné porušení tohoto školního řádu je důvodem pro kázeňské opatření, případně zahájení jednání s rodiči nebo institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování školního řádu.

 

 

Další součásti školního řádu:

          Příloha č. 1 - Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

Příloha č. 2 - Pravidla pro hodnocení žáků

Příloha č. 3 - Vnitřní režim školy

Příloha č. 4 - Řád školní jídelny

Příloha č. 5 – Řád školní družiny

Příloha č. 6 - Provozní řád tělocvičny

            Příloha č. 7 - Postup při onemocnění pedikulózou (výskyt vší) u žáka školy

            Příloha č. 8 – Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

            Příloha č. 9 – Distanční vzdělávání

 

 

 

Školní řád včetně všech příloh a dodatku nabývá platnosti dne 1. září 2021  

Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní a pedagogické poradě dne

30. 8. 2021.

Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 2. 9. 2021. Seznámení je zaznamenáno v notýscích, žákovských knížkách a třídních knihách.

Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy, řád je pro ně zpřístupněn na informační tabuli u vstupních dveří školy, v ředitelně školy a na webových stránkách školy.

Školní řád včetně všech příloh byl projednán a schválen školskou radou dne 20. 10. 2021.

 

   Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy

 

 

Příloha č. 1

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka

(v souladu s ustanovením § 21 a § 22 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona)

 

Mezi školou a rodinou by neměly vznikat vážné rozdíly v působení na děti, pokud budou rodiče se školou spolupracovat a pokud budou vést své děti v duchu školního řádu.

 

  1. Rodiče mají právo být seznámeni se školním řádem.
  2. Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledku vzdělávání svých dětí.
  3. Mají právo volit a být voleni do školské rady.
  4. Mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.

5.      Mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí

 

Rodiče odpovídají za školní docházku svých dětí

 

1. Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do vyučování a na školní akce včas, správně vybaveni, připraveni a zdrávi.

2. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně bydliště, zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte.

3. Na vyzvání ředitelky školy, třídního učitele či školního metodika prevence se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání a chování žáka.

3. Nepřítomnost dítěte ve škole vyučování omlouvají rodiče dle pravidel stanovených školním řádem. V případě neomluvené absence a časté nepřítomnosti žáka ve vyučování je škola povinna informovat o této skutečnosti Oddělení péče o dítě MÚ v Rosicích.

 

Třídní schůzky a konzultace

 

Škola pravidelně svolává třídní schůzky nebo konzultační hodiny, na kterých jsou rodiče informováni o prospěchu a chování svých dětí, o akcích pořádaných školou, případně dalších důležitých záležitostech týkajících se života školy.

Kromě třídních schůzek mají rodiče možnost informovat se o chování a prospěchu svých dětí po předchozí domluvě s vyučujícím, zásadně však v době mimo vyučování příslušného učitele.

Jsme vděčni všem rodičům, kteří věnují škole jakýkoliv finanční dar, i těm, kteří nabídnou škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu (exkurze, návštěvy, výlety, prostory…..). Přivítáme jakoukoliv spolupráci. Elektronické spojení na naši školu je: zszakrany@zszakrany.cz  Webové stránky naší školy: www.zszakrany.cz  Děkujeme Vám.

 

 

Příloha č. 2

 

Pravidla pro hodnocení žáků

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole podle § 30 školského zákona, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci (studenti) školy a byli informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.

 

 

  OBSAH:

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 

II. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení

 

III. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

 

IV. Způsob získávání podkladů pro hodnocení, zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

 

V. Pravidla chování žáků

 

VI. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 

 

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, studenti, zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta.

 

2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.

 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.

 

4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.

 

5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně.

 

6. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval.

 

7. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

 

8. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku.

 

9. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

10. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy nebo školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

 

 

Základní vzdělávání

 

1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.

 

2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

 

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

 

a) napomenutí třídního učitele,

b) důtku třídního učitele,

c) důtku ředitele školy.

 

4. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu.

 

5. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

 

6. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

 

7. Udělení pochvaly a jiného ocenění ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

 

8. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

 

9. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí školského zákona. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

 

10. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

 

11. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.

 

V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.

 

12. Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů22a), plní povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou školou.

 

 

 

Pravidla pro sebehodnocení žáků

 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků.

3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení.

4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:

    - co se mu daří

    - co mu ještě nejde, jaké má rezervy

    - jak bude pokračovat dál

5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale     má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.

7. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti:

- zodpovědnost

- motivace k učení

- sebedůvěra           

- vztahy v třídním kolektivu.

 

8. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

 

 

II. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení

 

 

1. Stupně hodnocení  chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

 

 

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

 

a) 1 - velmi dobré,

b) 2 - uspokojivé,

c) 3 - neuspokojivé.

 

Příklad, který je možno upravit podle podmínek a potřeb školy:

 

       Stupeň 1  (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního     řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.    

 

       Stupeň 2  (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

 

       Stupeň 3  (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 

2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

 

a) 1 - výborný,

b) 2 - chvalitebný,

c) 3 - dobrý,

d) 4 - dostatečný,

e) 5 - nedostatečný.

 

3. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

4. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

 

a) prospěl (a) s vyznamenáním,

b) prospěl (a),

c) neprospěl (a)

d) nehodnocen (a)

e) uvolněn (a)

 

5. Žák je hodnocen stupněm

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2 vyhlášky,

 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,

 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,

 

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem. Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.

 

e) uvolněn (a), Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.

 

 

6. Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon.

 

7. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

7. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:

- předměty s převahou teoretického zaměření,

- předměty s převahou praktických činností a

- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.

 

7.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,

- kvalita výsledků činností,

- osvojení účinných metod samostatného studia.

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

 

7.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky.

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,

- kvalita výsledků činností,

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

Stupeň 1 ( výborný)

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

 

7. 3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova.

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,

- kvalita projevu,

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

 

 

8. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií

 

8.1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy

a po projednání v pedagogické radě.

8.2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.

8.3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

8.4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.

8.5. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení

Prospěch

 

Ovládnutí učiva

 

1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

 

 

Myšlení

 

1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný

2 – chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou

5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

 

 

Vyjadřování

 

1 – výborný

výstižné a poměrně přesné

2 – chvalitebný

celkem výstižné

3 – dobrý

myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 – dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný

nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně

 

 

Celková aplikace vědomostí

 

1 – výborný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2 – chvalitebný

dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý

řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

 

 

Aktivita, zájem o učení

 

1 – výborný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný

učí se svědomitě

3 – dobrý

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 – dostatečný

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný

pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

 

 

Chování

 

 

1 – velmi dobré

Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

2 - uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

3 - neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 

8.6 Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

 

9. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy.

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.

5. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…).

6. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály.

 

 

III.Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

 

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.

 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

 

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

 

4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

 

 

Odlišnosti pro individuální vzdělávání

 

Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitel školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR

 

 

(1) Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky (dále jen "zkoušející škola"). Zkouška se koná:

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

 (2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení.

(3) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává.

(4) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.

(5) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.".

(6) Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška se koná z každého povinného předmětu vyučovaného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení.

(7) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává.

(8) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.

(9) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.

(10) Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle § 18c, koná za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole. Zkouška se koná ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1.

(11) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy vysvědčení žáka ze zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel kmenové školy žákovi vysvědčení.

(12) Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.

(13) Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy vysvědčení, jestliže

a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě mezinárodní smlouvy nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo

b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České republiky vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z tohoto vzdělávacího obsahu hodnotil.

 

(14) Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž vzdělávacím programu je na základě mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční školou na vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá vysvědčení.

(15) Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 vyhlášky se na tomto vysvědčení uvede v případech podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 v souladu s vysvědčením vydaným školou mimo území České republiky nebo zahraniční školou na území České republiky a v případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu s osvědčením vydaným zahraničním poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1.

(16) Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy vydal vysvědčení, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčení.

(17) Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením.

(18) Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 až 18b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.

 

Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky

 

1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

 

2. Komise je tříčlenná a tvoří ji:

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející školy, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

 

3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením, nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

 

4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

 

5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

 

6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

 

7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

 

8. Tato ustanovení se obdobně vztahují také na vzdělávání žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia, s výjimkami uvedenými ve vyhlášce o základním vzdělávání v § 1, 2, 4, 5, 7, 8, 22 a 23.

 

9. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o přezkoušení podle § 22.

 

 

IV. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

 

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.     

 

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

 

3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující  zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho   výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné,   ústní, grafické, praktické, pohybové...), kontrolními písemnými   pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s   ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.

 

4. Žák 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. 

Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období.

Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.     

 

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky   - současně se sdělováním známek žákům.     

 

6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.  

 

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

 

8. Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání   pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento   klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.  

9. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.     

 

10. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.     

 

11. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.

                                               

12. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do přehledu prospěchu a chování a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.     

 

13. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.     

 

14. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo hovorových hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.     

 

15. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.     

 

16. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během   které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní   zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních   prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými   zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.     

 

17. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména   - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech   žáka, ale hodnotit to, co umí, - učitel klasifikuje jen probrané   učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není   přípustné, - před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času   k naučení, procvičení a zažití učiva. - prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.        

 

18. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů na pedagogické radě.        

 

19. Klasifikace chování     

 

a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.   

 

b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:     

 

Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.        

 

Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu;   nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje, nebo jiných osob.    

 

 Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova, nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.     

 

                                                                     

V. Pravidla chování žáků

 

1. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických pracovníků, dodržuje školní řád, řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.     

 

2. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.     

 

3. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.    

 

4. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání školní i soukromý majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.     

 

5. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.     

 

6. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

 

7. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.    

 

8. Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky, jeho nepřítomnost omlouvají rodiče do 3 dnů písemně nebo telefonicky a po návratu do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Informaci o uvolnění z předem známých důvodů, podávají  rodiče písemně třídnímu učiteli. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze se souhlasem učitele hodiny (max. na jednu hodinu) nebo se souhlasem třídního učitele (na více hodin) na základě písemné žádosti rodičů. Škola v odůvodněných případech může po rodičích žáka požadovat, aby omluvenka žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením.     

 

10. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.

 

11. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

 

12. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů po dobu pobytu ve škole neodkládají, pouze pokud k tomu mají vyčleněná místa k tomu určená, to jest osobní uzamykatelné skříňky, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.

 

 

VI. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

1. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky.

 

2. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.

 

3. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.     

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně.

5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.                                                                          

                                                                       

6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.      

 

7. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem,   jak mezery a nedostatky překonávat,     

 

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.     

 

9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.                                             

 

10. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.

 

 

Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů

 

1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

 

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.

 

 

Příloha č. 3

 

Vnitřní režim školy

 

 

1.     Povinnosti pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců plynoucí ze specifiky školy

2.     Režim práce s počítačem a interaktivní tabulí

3.     Zajištění pitného režimu

4.     Podmínky pohybové výchovy

5.     Třídní knihy, žákovské knížky, notýsky, třídní výkazy, katalogové   

listy, školní matrika, kopie vysvědčení, plánování školy

 

 

1.     Povinnosti pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců, plynoucích ze specifiky školy

 

 

a)      Povinnosti učitele

 

-          učitel přichází do školy v 7.30 hod.

-          pracovní doba se dělí na přímou vyučovací povinnost, dohledy a přípravu na vyučovací povinnost

-          přípravu na vyučovací povinnost lze vykonávat mimo školní budovu

-          učitel se dostaví do školy minimálně 15 min. před začátkem hodiny a opustí školu minimálně 15 min. po skončení vyučovací hodiny 

-          pozdní příchod do školy je třeba oznámit ředitelce Základní školy a Mateřské školy Zakřany

-          předvídanou nepřítomnost hlásí učitel ředitelce školy nejméně 2 dny předem, vyzvedne si propustku a sdělí důvod své nepřítomnosti

-          nepředvídanou nepřítomnost hlásí zaměstnanec týž den, pokud možno před začátkem vyučování, do 24 hod. musí donést potvrzení o pracovní neschopnosti

-          pracovní cestu nařizuje pouze ředitelka školy

-          práce přesčas lze proplatit pouze v případě, pokud je konána se svolením nebo na příkaz ředitelky školy

-          při zahájení a ukončení vyučování dbá na správný pozdrav žáků

-          učitel dbá na správné oslovování žáků

-          zvláštní pozornost věnuje učitel spolupráci s rodiči, zákonnými zástupci

-           k jednání lze užít ředitelnu nebo třídu (ne chodbu)

-          před začátkem vyučování zapíše do třídní knihy učivo a nepřítomnost žáků, zkontroluje, zda je učebna v pořádku a jak jsou žáci na vyučování připraveni

-          pomůcky si chystá před vyučováním

-           při vyučování pracuje vyučující podle ŠVP ZV, na vyučovací hodinu se připravuje – písemná příprava není podmínkou

-          učitel dbá na pořádek a kázeň ve třídě

-          závady ve třídě hlásí vedení školy nebo paní školnici

-          v době vyučování odpovídá vyučující za bezpečnost a zdraví žáků

-          v době vyučování ani o přestávkách nesmí posílat žáky mimo školu k vyřizování svých osobních i jiných záležitostí

-          kázeňské přestupky řeší vyučující ve třídě sám, třídního učitele pouze informuje

-          vážnější kázeňské přestupky řeší s třídním učitelem, případně s ředitelkou školy

-          před odchodem ze třídy kontroluje vyučující uzavření oken

-          po poslední vyučovací hodině kontroluje vyučující úklid třídy a dbá na pořádek ve třídě

-          učitel nesmí informovat jiné osoby než pedagogické pracovníky o závěrech  PPP a o jednáních pedagogických či provozních porad

-          učitel nesmí poskytovat informace o chování, prospěchu jiným osobám než zákonným zástupcům

-          nesděluje nikomu osobní údaje žáků a zaměstnanců

-          důsledně dodržuje délku vyučovací hodiny

 

 

b)     Povinnosti třídního učitele

 

 

-          na počátku školního roku aktivizuje činnost třídní samosprávy (od 3. ročníku)

-          koordinuje ve třídě výchovnou a pedagogickou práci, aby nedocházelo k přetěžování žáků

-          sestavuje spolu s vyučujícími ve své třídě harmonogram předepsaných písemných prací

-          spolupracuje s ředitelkou školy v péči o žáky s vývojovými poruchami učení

-           a chování

-          sleduje chování prospěch žáků své třídy, dbá na dodržování školního řádu

-          vede třídní knihu, třídní výkaz, katalogové listy a ostatní přehled o žácích

-          do katalogového listu zakládá všechny spisy o žákovi

-           během roku se seznámí a jedná s rodiči žáků

-          zhoršení prospěchu a chování včas sděluje prokazatelně rodičům dopisem

-          ke konci týdne kontroluje zápisy v třídní knize a odstraní nedostatky

-          jedenkrát týdně kontroluje notýsky nebo žákovské knížky

 

 

c)      Povinnosti dozírajícího učitele

 

 

-          učitel odpovídá za pořádek ve třídách a na chodbě

-          dbá na hospodárnost s elektrickým proudem

-          během přestávky kontroluje třídy i chodbu

-          nedovolí běhání po chodbě

-          pokud se stane v době jeho dohledu úraz, zajistí ošetření, zapsání do knihy úrazů, případně zajistí odchod žáka ze školy

-          po skončení vyučování dozírající učitel odvede žáky do šatny a na obědy do školní jídelny, kde vykonává dozor učitel dle rozpisů dozorů ve školní jídelně na příslušný školní rok. Žáky, kteří chodí do školní družiny, předá paní vychovatelce

 

 

d)     Školní jídelna-výdejna stravy

 

 

-          je součástí ZŠ a MŠ Zakřany, Zakřany 134

-          do školní jídelny přicházejí děti po skončení vyučování v doprovodu učitelky

-          v jídelně je zajištěn dozor žáků učiteli

-          vedoucí školní jídelny je p. Iva Matějová a obědy vydává paní kuchařka

Pavla Havlíková

 

 

e)      Povinnosti správních zaměstnanců

 

-          dbají na důsledné dodržování pracovní doby, která je stanovena ředitelkou školy

-          řádně vykonávají práci na svěřeném úseku

-          nedostatky hlásí ředitelce školy

-          v rozumné míře využívají čisticích prostředků

-          po skončení pracovní doby zkontrolují uzavření oken, vypnutí elektrických spotřebičů

-          za řádné uzamykání budovy odpovídá paní školnice - p. Věra Večeřová

-          p. školnice též vykonává dohled nad žáky před začátkem vyučování v době od 7.00 – 7.50 hod.

 

 

f)       Školní družina

 

 

-          školní družina má 1 oddělení a je umístěna v budově ZŠ a MŠ  Zakřany, Zakřany 134

-          vychovatelkou je Mgr. Edita Nábilková

-          pro družinu je vypracován řád školní družiny

-          provoz ŠD začíná po skončení vyučování v 11.30 a končí v 16.30 hod.

-          školní družina má vypracován vlastní ŠVP

-          pracovní doba vychovatelky je stanovena ředitelkou školy

 

 

2.     Režim práce s počítači a interaktivními tabulemi

 

 

·         individuálně dle potřeby při výuce, pod dohledem učitelky

 

 

3. Podmínky pohybové výchovy

 

 

Zajištěny v tělocvičně obce.

Škola využívá v jarních a podzimních měsících hřiště nedaleko školy.

V jarních měsících (10 týdnů)- plavecký výcvik v plavecké škole v Nové Vsi

V zimních měsících – zimní sporty

Po celý rok – časté vycházky do okolí školy, hry v přírodě

 

Venkovní sportoviště:           

Obecní hřiště

Převlékaní do sportovního oblečení a uložení sportovního oblečení

Děti se převlékají ve třídě, školní družině nebo u tělocvičny. (Časově oddělené převlékaní chlapců a děvčat).

Každý si své oblečení ukládá do tašek a zavěšuje v šatně nebo třídě na svůj věšák.

Praní sportovního oblečení – 1x za týden, event. dříve dle potřeby

Zařazování hodin tělesné výchovy:

počet hodin TV v jednotlivých ročnících:             

           

ročník

počet hodin

 

1.

2

2.

2

3.

2

4.

2

5.

2

 

 

 

Tělovýchovné chvilky:        

 

Zařazovány jako integrální součást vyučovacích hodin v 1. – 5. ročníku   

Kompenzační cvičení v hodinách : - zařazována jako integrální součást vyučovacích hodin v 1. – 5. ročníku  

                                              

Zařazování prvků otužování:

·         pravidelné větrání

·         školnice sleduje optimální teplotu v učebnách i chodbách

·         dostatečný pobyt venku

·         kontrola vhodného oblečeni ve škole i mimo budovu školy

·          

 

 

4. Třídní knihy, žákovské knížky, notýsky, třídní výkazy, katalogové   

listy, školní matrika, kopie vysvědčení, plánování školy

 

Třídní knihy

                   a) třídní knihy musí být řádně a průběžně vyplňovány

                   b) zápisy musí odpovídat rozvrhu hodin třídy. Třídní učitel vždy vypíše rozvrh koncem týdne na další pracovní týden

                   c) v poznámce na každé stránce třídní knihy třídní učitel, příp. jiný vyučující zapíše důležité skutečnosti, které byly žákům sděleny (poučení o bezpečnosti, významné události, soutěže, kulturní akce atd.)

                    d) zápisy o probíraném učivu musí odpovídat ŠVP ZV

                    e) zápisy musí mít vypovídající úroveň: nestačí např. opakování, souhrnná cvičení – je třeba vždy uvést témata opakování, procvičování

                    f) třídní učitel sleduje absenci a její omlouvání. Neomluvenou absenci nebo nadměrnou absenci (nad 100 hod.) projedná s ředitelkou školy

                    g) třídní knihy musí být ke konci školního roku uzavřeny proškrtnutím a zápisem s datem o ukončení školního roku

 

Žákovské knížky a notýsky

                     a) žákovská knížka musí být orazítkována

                     b) musí zajišťovat denní kontakt mezi rodiči, žákem a školou, rodičům má poskytovat informace, musí také včas signalizovat pokles výkonnosti žáka a také začínající problémy

                     c) klasifikace v ŽK nebo notýsku má plnit úlohu motivační k žákovi a informační k rodičům, z tohoto důvodu musí být klasifikace rovnoměrně rozdělena na celé klasifikační období

                     d) u žáků, kteří mají výrazné výkyvy v prospěchu, by se mělo sdělení

 o prospěchu objevovat častěji (lépe slovně, aby se nehromadily špatné známky)

                     e) u zápisu známky by mělo být vždy jasně uvedeno, za jakou konkrétní činnost případně učivo je žák hodnocen                       

                     f) apeluji na všechny, aby využívali ve větší míře funkci pochval, počet pochval by měl být ve třídě větší než počet negativních zápisů

 

Třídní výkazy, katalogové listy, školní matrika

                    a) patří mezi povinnou dokumentaci, musí být řádně a průběžně vyplňovány

       a školní matrika aktualizována. Musí mít vyhovující administrativní úroveň (čitelnost, nepřepisování atd.)

                     b) opravy v těchto dokumentech je možno provádět tak, že původní opravovaný zápis musí zůstat čitelný (např. lehce škrtnutý) vedle něj se zaznamená nový údaj

 a v poznámce se uvedeno, kdo, kdy a co opravil, a je připojen podpis. Gumování, přelepování

a přepisování jsou naprosto nevhodné způsoby oprav

 

Kopie vysvědčení

 

Na základě zákona 561/2004 Sb. Školský zákon, §28, odst. 8 je stanovena úhrada za vynaložené náklady na vyhotovení stejnopisu vysvědčení ve výši 100,- Kč.

 

 

Příloha č. 4

 

Řád školní jídelny

 

1.          Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11.45 hod. do 13.40 hod.

2.          Jídlo se vydává těm žákům a zaměstnancům, kteří je mají řádně zaplacené.

3.          Obědy se platí poslední dva dny předcházejícího měsíce na měsíc následující,

      pokud není určeno jinak.

Cena za jeden oběd:

7 až 10 roků

28,- Kč

11 až 14 roků

30,- Kč

 

4.          Odhlášení obědů se provádí vždy do 8.00 hod. odhlašovaného dne, jestliže není

odhlášen, může si žák nebo rodinný příslušník jídlo odnést v čistém jídlonosiči domů.

Při dlouhodobé nepřítomnosti má právo na oběd jen první den, další dny nemá

na jídlo ze školní jídelny nárok.

5.          Žáci přicházejí do jídelny z chodby školy. Vyučující odvádí žáky ze tříd do šatny, zde si

žáci odloží tašky a jiné školní pomůcky. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně

vstupují do školní jídelny, kde provedou důkladnou očistu rukou.

6.          Žáci dbají na kulturu stolování. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného   

    chování a při jídle pravidla slušného stolování. Po obědě uklidí své místo.

7.          Pro polévku a hlavní jídlo si žáci jdou k výdejnímu okénku. Do druhého vedlejšího  

      okénka odnášejí použité talíře, lžíce a příbory.

8.          Při přenášení jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti,

které by mohly způsobit nebezpečí úrazu.

9.          Jídlo a nápoje se konzumují u stolku zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod.

si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.

10.      Dohled ve školní jídelně provádějí pedagogičtí pracovníci dle stanoveného rozpisu.

     Dohled nad žáky ŠD vykonává vychovatelka.

11.      Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při

stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dozor dbá nad bezpečností

stravujících se žáků. Dojde – li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, spadlé

jídlo apod.) učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících

žáku, ihned nechá podlahu vytřít a vysušit.

12.      Dojde-li k opaření nebo jinému poškození zdraví ve školní jídelně, poskytne pedagogický pracovník žáku základní ošetření, provede zápis do příslušné knihy úrazů

a oznámí úraz ředitelce školy, která dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem. Bezprostředně poté informuje pedagogický pracovník rodiče.

 

 

Příloha č. 5

 

Řád školní družiny při ZŠ a MŠ Zakřany

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tento řád školní družiny, který je součástí školního řádu školy, určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče (zákonné zástupce žáků)Prokazatelné seznámení rodičů s řádem školní družiny provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, prováděcím předpisem – vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, a dalšími platnými dokumenty vztahujícími se k činnosti školní družiny.

1. Přihlašování a odhlašování žáků

a) Ve školní družině vychovatelka zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání úplaty, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.


b) Přihlašování ve školní družině je prováděno na základě písemných žádostí rodičů
(zákonných zástupců) žáka v přípravném týdnu a od 1. září vyplněním  zápisových listů.
Přihlašování i odhlašování žáka ze školní družiny provede rodič (zákonný zástupce dítěte) písemnou formou vychovatelce. O zařazování dětí do ŠD rozhoduje ředitelka školy.


c) Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s řádem školní družiny a dalšími směrnicemi, upravujícími provoz školní družiny.

d) Školní družina je určena všem žákům prvního stupně, přednostně však budou přijímáni do naplnění kapacity mladší žáci, nejprve  žáci 1.ročníku, poté žáci 2.ročníku, poté žáci             3. ročníku, poté žáci 4. ročníku a poté žáci 5. ročníku.

e) Do školní družiny nemusí být přijat žák, který řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za školní družinu, anebo závažným způsobem porušil řád školní družiny.

f) Žák může být vyloučen ze ŠD, pokud soustavně porušuje pravidla chování, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, opakovaně svévolně nenavštěvuje ŠD a zákonní zástupci nehradí poplatky ŠD.

 

g) V případě většího zájmu o ŠD, než je maximální kapacita pro oddělení, budou přednostně přijímáni žáci dle stanovených kritérií na příslušný školní rok.

 

h) Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek, který slouží k dovybavení ŠD hračkami, hrami, výtvarným materiálem atd. a je stanoven právním subjektem na 150 Kč měsíčně za jedno dítě.

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná podle následujícího kalendáře: Za měsíc září, říjen, listopad, prosinec – v listopadu. Za měsíce leden, únor, březen, duben, květen, červen - v dubnu.

Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

Úplatu lze zaplatit v hotovosti v předem zveřejněných výběrných termínech vychovatelce ŠD, která je vybíráním úplaty pověřená nebo bezhotovostním převodem na účet školy, kterou preferujeme.

V případě nepřítomnosti dítěte se poplatek nevrací a to ani v případě, že dítě přestane do ŠD během pololetí docházet.   

Nebude-li poplatek za ŠD uhrazen včas a ve správné výši, může ředitelka školy na základě návrhu vychovatelky ŠD rozhodnout o vyřazení žáka ze ŠD.

 

i) Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka ze ŠD, případně čas návratu zpět do ŠD. Tyto údaje jsou zaznamenávány na zápisním lístku.

 

Uvolňování žáků ze ŠD:

 

a)      samostatně dle údajů rodičů uvedených na zápisním lístku

b)      vyzvednutím dítěte rodičem nebo osobou jmenovitě uvedenou na zápisním lístku

c)      na základě písemné žádosti rodičů, která musí obsahovat tyto údaje:

 

Jméno dítěte, datum uvolnění, přesný čas uvolnění, podpis rodičů, zda dítě odchází samo nebo v doprovodu osoby, která není uvedena v zápisním lístku a větu –„Od této doby přebírám za své dítě plnou zodpovědnost.“

V těchto případech přebírá rodič za dítě veškerou odpovědnost od doby uvedené na žádosti o uvolnění. V zájmu bezpečnosti žáků nelze žáka uvolnit na základě telefonické žádosti, e-mailu a neúplného písemného sdělení.

 

j)Vychovatelka je v kontaktu s rodiči při předávání dětí a účastní se třídních schůzek. Lze ji kontaktovat telefonicky a emailem druzina@zszakrany.cz.

 

2. Organizace činnosti

a) Školní družina má jedno oddělení, které je umístěno v budově ZŠ Zakřany č.p.134.


b) Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Denní provoz družiny je zajištěn v době od 11.30 – 16.30 hod.     

 

 c) Rozvrh činností

11:30 – 12:45   Docházka, oběd, relaxační činnosti
12:45 – 13:45   Zájmové aktivity a činnosti – společenskovědní, pracovně- technické, přírodovědné, výtvarné
13:45 – 15:30   Pobyt venku nebo v tělocvičně (dle počasí),vycházky, pohybové hry
15:30 – 16:30  Zájmové činnosti dětí dle vlastního výběru, individuální přístup

 

d)

Dítěti je umožněno navštěvovat volnočasové aktivity (zájmové kroužky). Pedagogický

pracovník, který je vedoucím zájmového kroužku, přebírá ve školní družině od vychovatelky ŠD žáky, kteří se činnosti kroužku účastní a po ukončení zájmového kroužku je vrací do školní družiny vychovatelce ŠD.

 

ŠD může organizovat zájmové kroužky a další činnosti jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce. Tyto činnosti mohou probíhat za úplatu.

 

 

 e)

f)

Po poslední vyučovací hodině vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelce školní družiny. Do školní družiny dochází dítě pravidelně, po ukončení vyučování podle záznamu na zápisovém listu.

 

 

g)

 

Při onemocnění žáka jej zákonný zástupce omluví z docházky do školní družiny.

   

 

 

h)

Pitný režim je zajištěn nebo si děti nápoje nosí i individuálně.

 

i)

 

 

O dalších činnostech družiny (delší vycházka, karneval, výlety,…) vychovatelka včas informuje rodiče (zákonné zástupce)

 

j)

Rodič je povinen vyzvednout si své dítě do ukončení provozu ŠD. V případě nevyzvednutí žáka setrvá vychovatelka na pracovišti a pokusí se o telefonické spojení s rodiči. Při opakovaném pozdním vyzvedávání dítěte bude o této skutečnosti informován orgán PoD 

 

3. Chování žáků

 

a) Žáci se chovají slušně a přátelsky, pomáhají mladším spolužákům. Jsou k sobě  ohleduplní, nepoužívají vulgární slova a dbají pokynů vychovatelky.b) Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Každé opuštění místnosti ŠD nahlásí žáci vychovatelce. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Při návratu z mimoškolní činnosti je povinností žáka nahlásit svůj příchod vychovatelce.

 

c) Na hřiště, do tělocvičny nebo na vycházku odcházejí žáci v doprovodu vychovatelky a musí se zdržovat pouze v prostoru určeném vychovatelkou.

 

d) Při obědě ve školní jídelně zachovávají žáci společenská pravidla a dbají pokynů vychovatelky, která organizuje průběh oběda.

 

e) Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny, který je vyvěšen ve ŠD.

 

f) Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele ze ŠD vyloučen.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 

a)

 Žák je povinen hlásit vychovatelce školní družiny každý úraz, ke kterému došlo při činnosti ve školní družině (včetně nevolnosti). Zajistí první pomoc, informuje rodiče zraněného žáka a sdělí jim, jaká opatření učinila. Dále podá pravdivé informace, potřebné k sepsání protokolu o úrazu vedení školy. Žák ohlásí vychovatelce i úraz, který utrpěl před příchodem do školní družiny.

 

 

 b)

 Na počátku školního roku jsou žáci poučení o pravidlech bezpečnosti při hrách, vycházkách, sportovních aktivitách a dalších činnostech, které školní družina organizuje. O poučení je uveden záznam do Přehledu výchovně vzdělávací práce pro ŠD.

 

 

 

 c)

 Žák se účastní společné práce v družině. Při hře nepoškozuje hračky a všechny je složené a úplné vrátí. Neničí zařízení školní družiny. Při úmyslném poškození hradí vzniklou škodu. V případě, že dojde k poškození majetku, ohlásí toto žák neprodleně vychovatelce, která zajistí bezpečnost žáků. 

 

 

 

 d)

 Po dobu pobytu ve školní družině a sportovních zařízeních je žákům zakázáno používání a nošení nebezpečných předmětů (různé zbraně, živá zvířata, omamné prostředky, návykové látky, drogy, alkohol…) viz. ŠŘ.

 

 

e)

 

 Žák se zbytečně dlouho nezdržuje na chodbě. Funkce oken nesmí být využívaná k nepovoleným činnostem, které ohrožují bezpečnost žáka i ostatních žáků.

f) Žák je povinen okamžitě nahlásit vychovatelce ztrátu, ke které došlo v souvislosti s pobytem ve školní družině.

 

 

 

 

g)K vychovatelce je žák zdvořilý, dbá jejich pokynů i pokynů ostatních zaměstnanců školy

 a je ukázněný. Pomáhá vytvořit kolektiv, neubližuje mladším dětem, chrání je a pomáhá jim. Veškeré negativní jevy narušující výchovný proces nebo řád školní družiny jsou bezprostředně nahlašovány žákem nebo zákonným zástupcem.

 

 

 

h)

Při využívání dalších prostor školy (tělocvična, hřiště,…) žák dodržuje řád školy a pokyny vychovatelky školní družiny.

 

 

5. Dokumentace školní družiny

 Ve školní družině se vede tato dokumentace:

a)      evidence přijatých žáků (zápisní lístek pro žáka, který je přihlášen k pravidelné

docházce a který obsahuje písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD)

b)      přehled výchovně vzdělávací práce

c)       řád školní družiny

d)      školní vzdělávací program ŠD

6. Vyloučení žáků ŠD

Pokud dojde u žáka opakovaně k hrubému porušení Řádu školní družiny, může být žák ze školní družiny vyloučen nebo podmíněně vyloučen. Návrh na  vyloučení nebo podmíněné vyloučení podává vychovatelka ředitelce školy, která návrh schválí a sdělí rodičům žáka.

Za hrubé porušení Řádu školní družiny se považuje:

·         Svévolné opuštění prostor školní družiny (budova školy, zahrada)

·         Svévolné opuštění akcí školní družiny konané mimo budovu školy (výlety, vycházky, výstavy, sportovní akce a jiné aktivity)

·         Opakované neuposlechnutí pokynů vychovatelky, kdy může žák ohrozit svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních dětí

·         Úmyslné fyzické napadení, kdy je ohroženo zdraví ostatních dětí

·         Úmyslné opakované psychické napadání – ponižování, vulgární oslovování

·         Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům

Pokud ani po obdržení podmíněného vyloučení ze školní družiny nedojde k nápravě, bude žák z družiny vyloučen definitivně. O definitivním vyloučení rozhodne ředitelka školy.

 

 Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat.

 

 

Příloha č. 6

 

 

Provozní řád tělocvičny

(platný řád od 1. 9. 2021)

 

Tělocvična je místem, kde vzniká nejvíce školních úrazů, někdy i těžkých. Žáci se proto v hodinách tělesné výchovy musí chovat ukázněně a dbát pokynů učitele.

 

Povinnosti školy:

 

Škola je povinna na základě ZP § 133, odst. (1) zajistit 1x ročně periodickou kontrolu tělovýchovného zařízení (nářadí) odbornou firmou, která o provedené kontrole předá škole zápis. Škola zajistí dále vedení záznamů o nářadí a záznamů o zjištěných závadách

(provádí určený zaměstnanec – učitel TV).

 

Povinnosti učitelů tělesné výchovy:

 

Před zahájením první hodiny tělesné výchovy ve školním roce provede učitel TV poučení o nutnosti zvýšené kázně, upozornění na možná ohrožení zdraví, seznámení s tímto provozním řádem tělocvičny a s dalšími konkrétními příkazy a zákazy. O poučení musí být proveden záznam do třídní knihy a pokud někteří žáci v den poučení chybí, musí být s nimi toto poučení provedeno dodatečně, též prokazatelným záznamem.

Kontrolují vhodné oblečení a zejména obutí žáků před začátkem hodiny.

Učitelé musí znát zásady poskytování první pomoci při zraněních, které vznikají při tělesné výchově (podvrtnutí, zlomeniny, otřesy mozku, odřeniny, zhmožděniny apod.).

Za řádné vybavení a doplňování lékárničky pro poskytování první pomoci včetně vyřazování léků a zdravot. materiálu s prošlou lhůtou životnosti odpovídá k tomu určená učitelka.

 

Při hodině tělesné výchovy musí být dodržováno:

 

Do tělocvičny vstupují žáci v době vyučování pouze v přítomnosti učitele, ve vhodném, čistém cvičebním úboru a zejména ve vhodné, nepoškozené sportovní obuvi. Obuv nesmí mít černou podešev. Boty se odkládají v šatně.

 

Žákům je zakázáno vstupovat do tělocvičny se žvýkačkou v ústech.

 

Žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na krku řetízky a různé ozdoby, na ruce hodinky a prstýnky, které mohou být zdrojem zranění nejen vlastního, ale i spolužáků. Tento požadavek a požadavek uvedený v prvním odstavci, kontroluje učitel při nástupu, před zahájením hodiny.

 

Zdravotní nezpůsobilost ke cvičení dokládá žák lékařským vyjádřením nebo u přechodné nezpůsobilosti omluvenkou rodičů s odůvodněním, datem a podpisem některého z rodičů. Ta je žákem předložena učiteli před zahájením hodiny tělesné výchovy.

 

Před cvičením učitel prověřuje bezpečnost nářadí, které bude používáno, případné drobné nedostatky odstraní. Neodstranitelnou závadu ihned nahlásí ředitelce školy a nářadí musí být do provedení odborné opravy bezpečně vyřazeno z používání.

 

Lana na šplh nesmí být v jejich dolních koncích uzlována.

 

Žáci udržují sportovní zařízení a nářadí umístěné v tělocvičně i na hřišti v pořádku, vědomě jej nepoškozují a zacházejí s ním podle pokynů učitele. Úmyslně způsobené škody budou oznámeny rodičům včetně požadování náhrady způsobené škody.

 

Způsobené závady musí být nahlášeny (zaznamenány) do papírů týdenních kontrol a hlášení zjištěných nebo způsobených závad.

 

Do prostoru nářaďovny mohou vstupovat pouze určení žáci na pokyn učitele. Žáci, kteří necvičí ze zdravotních důvodů, se nesmí v prostoru nářaďovny zdržovat.

 

Všechna poranění vzniklá v průběhu hodiny tělesné výchovy, pocity nevolnosti či bolesti, musí žáci nebo spolužáci, pokud o tom vědí, neprodleně hlásit učiteli.

 

V závěru hodiny uklízejí určení žáci nářadí do určeného prostoru a učitel provede kontrolu správného a bezpečného uložení.

 

Z tělocvičny do šatny odcházejí žáci společně, ukázněně za dozoru učitele, který odchází jako poslední.

 

Žákům se zakazuje:

 

Nebezpečně „žertovat“ či jinak nebezpečně jednat.

V hodině tělesné výchovy mít na krku různé řetízky, řemínky, provázky a na rukou hodinky, prstýnky a též různé řetízky a řemínky.

V prostorách tělocvičny jíst a pít.

Plivat na podlahu tělocvičny.

Jakékoliv manipulování s nářadím (zejména bradla, kruhy, šplhadla, švédské bedny, lavičky apod.).

Vstup do nářaďovny bez pokynu učitele.

Vzdalovat se z tělocvičny v průběhu vyučovací hodiny bez vědomí učitele.

Cvičit sami bez pokynu učitele na nářadí.

Skákat a věšet se na přenosné branky.

Vědomě házet míče do ochranných sítí oken.

V době přestávek chodit do tělocvičny.

 

Doplňující pokyny pro zájmové útvary a sportovní oddíly:

 

V době mimo vyučování se všichni uživatelé tělocvičny řídí pokyny a řády Obce Zakřany, která zodpovídá za provoz tělocvičny v této době. Na OÚ Zakřany se hlásí případně způsobené škody nebo zjištěné závady.

Členové zájmových útvarů a cvičenci čekají na svého vedoucího vždy před budovou.

 

 

Příloha č. 7

 

 

Postup při onemocnění pedikulózou (výskyt vší) u žáka školy

 

1.       Pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za infekční onemocnění.

 

2.       Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich rodiče.

 

  1. Na základě výše uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně působí preventivně s cílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou a při zjištění onemocnění u žáka neprodleně informují jeho rodiče, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy a o zajištění jeho léčení. O výskytu pedikulózy ve třídě následně informují všechny rodiče žáků dané třídy.

 

  1. Zákonní zástupci nemocného žáka při jeho návratu do školy potvrdí úspěšnost léčby (viz příloha). V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. Při podezření na zanedbávání péče o děti má škola oznamovací povinnost vůči orgánům péče o rodinu a sociálně právní ochrany

dětí.

 

PŘÍLOHA

 

Potvrzuji úspěšnost léčby infekčního onemocnění pedikulózou u svého dítěte.

 

Jméno, příjmení  dítěte:…………………………………………………………………………

 

Datum narození:…………………………………………….Třída: ……………………………

 

Datum:………………………………………….Podpis rodiče:………………………………

 

 

Příloha č. 8

 

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ

 NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 

·          příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – 

 žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

·         příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit

       zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného

       vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se

       podle následujícího bodu,

·         příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve

       škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem

       připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od

       ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce

      nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy;

     

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

 

Příloha č. 9

 

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

-          Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

-          Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.

 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

 

 

Způsob realizace distančního vzdělávání

 

 

škola je povinna poskytovat distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo mimořádných opatření

Žákům budou zadávány úkoly z jednotlivých předmětů přes webové stránky školy v sekci DISTANČNÍ VÝUKA a bude probíhat výuka přes SKYPE hlavních předmětů.