ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
s účinností od 1. září 2020

Činnost mateřské školy vykonává

Základní škola a Mateřská škola Zakřany

Ředitelka školy: Mgr. Renata Procházková, tel. 546 431 468, mobil 739 033 361, email:zszakrany@zszakrany.cz 

Účetní: Silvie Baráková

Vedoucí stravování: Iva Matějová, tel. 546 431 335, email: jidelna@zszakrany.cz

Personální obsazení MŠ Zakřany 102:

Vedoucí učitelka: Gabriela Klušáková, tel. 546 431 561, mobil 605 211 943

                               email: skolka@zszakrany.cz       

Učitelka MŠ: Mgr. Eva Ptáčková                                                                                       Asistent pedagoga: Eliška Mecerodová

Školnice MŠ:Andrea Kolářová

Školní asistent: Eliška Mecerodová

Zaměstnankyně výdejny stravy: Jitka Hudecová                        

Kuchařka: Pavla Havlíková

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zakřany vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

 

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

 

I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

   o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

   Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

 

Dítě má právo:

- na vzdělávání a školské služby podle školského zákona

- být respektováno jako jedinec ve společnosti (respektování jazyka, barvy pleti, rasy či

sociální skupiny), na emočně kladné prostředí a projevování lásky (žít ve skupině dětí,

kde všechny mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není

znevýhodňován či zvýhodňován

- být respektováno jako jedinec s možností rozvíjení všech svých schopnosti a nadání, právo

hrát si, právo na soukromí.

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo

ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, být

připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem.

- na poskytování ochrany (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany

před lidmi a situacemi, které by dítě mohly fyzicky nebo psychicky zranit) a bezpečí

- dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání

a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování

základních psychohygienických podmínek

 

Zákonní zástupci mají právo zejména na:

- svobodnou volbu školy pro své dítě

- informace o průběhu vzdělávání dítěte v MŠ

- informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickým pracovníkem školy

- u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah,

formy, metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám, možnostem, na vytvoření

podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy a školského

poradenského zařízení

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 

Dítě má povinnost:

  -    chovat se podle stanovených  pravidel 

  -    neubližovat jakkoli ostatním

  -   dodržovat pravidla bezpečnosti ve všech prostorách školy, na zahradě - pozemku MŠ, při                                           

       pobytu venku, při všech akcích, kterých se zúčastníme         

  -    chovat se přiměřeně situaci

  -    konflikty řešit domluvou ( omluva )

  -    neničit práci druhých ani majetek mateřské školy

  -    projevovat se přiměřeně hlasitě

         -    používat zdvořilostní návyky

  -    oznámit učitelce opuštění třídy a důvod

-    samostatné dodržování hygienických návyků

                         -    po ukončení činnosti uklidit po sobě hračky a  prostor

 

Zákonní zástupci nezletilých jsou povinni:

- zajišťovat pravidelnou docházku dítěte do MŠ

- dodržovat školní řád, včetně všech příloh, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a

školním řádem školy

- informovat školu o zdravotních obtížích či jiných závažných skutečnostech, které by mohly

mít vliv na průběh vzdělávání, poskytovat údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně

údajů o druhu postižení nebo zdravotním znevýhodnění

- oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. V případě neplánované nepřítomnosti

musí rodiče tuto skutečnost nahlásit do 14 dnů

- předat dítě pedagogovi

- zaplatit včas úplatu za předškolní vzdělávání, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v

měsíci.

- zaplatit stravné dle pokynů vedoucí školní jídelny

- kontrolovat dítě, zda do školy nenosí předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost

jeho i druhých dětí

-včas nahlásit případné změny důležitých datech a údajích (změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny…..)

- přivést dítě do MŠ vhodně a čistě upraveno a oblečeno

-respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu mateřské školy

-pokud dítě poškodí hmotný majetek školy, opravit jej nebo nahradit poškozený majetek

Ředitelka školy má právo ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:

- když se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání

po dobu delší než dva týdny

- když zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz mateřské školy a jednání s ním je

bezúspěšné

- když ukončení docházky doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení

- když zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání či úplatu za školní

stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

 

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

- Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku,

- právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů,

- zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

 

II.  Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

     a zaměstnanci ve škole.

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

-dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ, režim dne MŠ a vnitřní řád MŠ

-řídí se řádem školy

 

-dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a ohleduplnosti 

 

Děti oslovují pedagogické pracovníky „paní učitelko“, ostatní zaměstnance podle pracovního zařazení

V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově mateřské školy zákonní zástupci dětí

a)      při vchodu do budovy a šatny dětí si čistí obuv

b)      do třídy se vždy zouvají

c)      oznamují pedagogickým pracovníkům výskyt infekčního onemocnění dítěte, jakož i členů rodiny

d)     nevodí do prostor mateřské školy žádná zvířata

e)      kočárky, které projedou bezbariérovým vjezdem, který se nachází proti hlavnímu vchodu do MŠ, nechávají hned u dveří vjezdu a v žádném případě s nimi nevjíždějí do chodby či šatny školky

f)       pokud zákonní zástupci pověřili plnou mocí své starší nezletilé dítě k vyzvedávání sourozence z MŠ, poučí je, že nesmí do budovy v žádném případě na kolečkových bruslích, kolech nebo koloběžkách

 

 

Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

            Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku pobytu v těchto dnech v MŠ a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou MŠ.

 

Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v MŠ a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

    Je nepřípustné, aby děti do MŠ docházely nebo z MŠ odcházely samostatně, bez doprovodu rodičů nebo jiné písemně pověřené osoby.

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předají dítě po

jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi MŠ, a to až do třídy. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě vejde do třídy již samo. V tomto případě by MŠ nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka MŠ přímo ve třídě, nebo školní zahradě a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Výjimku tvoří poledne- doba obědu, kdy rodiče nebo jimi pověřené osoby vyčkají v chodbě až do převzetí dítěte od učitelky. V případě, že je se zákonnými zástupci dohodnuta individuální délka pobytu v MŠ, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné zmocnění podepsané zákonnými zástupci dítěte i osobou pověřenou, předají zákonní zástupci učitelce MŠ.

 

Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich

vzdělávání a dosažených výsledcích

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, záměrech, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na MŠ ve školním vzdělávacím programu, který je k nahlédnutí ve třídě nebo ředitelně MŠ.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do MŠ a jejich předávání ke vzdělávání informovat u učitelky vykonávající pedagogickou činnost,     o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Na třídních schůzkách jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích MŠ týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s ředitelkou školy, a to zejména z provozních důvodů.

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s učitelkou MŠ vykonávající pedagogickou

činnost v MŠ individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost v MŠ, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 

 

 

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních

akcích

Pokud škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, divadelní a filmová představení pro děti, besídky apod. informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na vchodových dveřích nebo nástěnce v hale nebo v šatně MŠ.

 

Z důvodu zajištění bezpečnosti všech dětí, mají učitelky MŠ právo posoudit a rozhodnout, zda se mimoškolní akce zúčastní všechny děti nebo pojedou jen děti starší a nejmenší děti zůstanou s druhou učitelkou v MŠ.

 

Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti v dostatečném předstihu.

Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ přesáhne 5 dnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s  učitelkou MŠ.

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole. Oznámení této nepředvídatelné zprávy je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu.

Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o

každé změně týkající se zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

Pravidelnou docházku povinného předškolního vzdělávání v pracovních dnech, nikoliv ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, omlouvají zákonní zástupci do společného sešitu předškoláků.

 

III. Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od

2 let.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

 Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu. Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Povinné předškolní vzdělávání

-  od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

 

Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona.

 Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na

4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to od 8 hod. do 12 hod.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz. organizace školního roku v základních a středních školách.

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona.

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
Oznámení nepřítomnosti se provádí do omluvných listů předškoláků. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje vedoucí učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje vedoucí učitelka její věrohodnost.

Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno.

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole)

- termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku).

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte a ověření.

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

IV. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Učitelky mateřské školy zpracují plán pedagogické podpory.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí vedoucí učitelka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení vedoucí učitelky, ředitelky mateřské školy nebo OSPOD.

Ředitelka školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Odpovědnou učitelkou je vedoucí učitelka MŠ.

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Vedoucí učitelka MŠ průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.

 

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

V. Provoz a vnitřní režim školy

 

Režim činností ve škole

Provozní doba mateřské školy je od 6,45 do 16,15 hodin. Činnosti ve škole probíhají v

souladu se stanoveným režimem dne, který je přílohou tohoto řádu. Režim dne v mateřské

škole je natolik pružný, aby umožňoval v odůvodněných případech reagovat na změněné

podmínky.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,00 hod., jinak po dohodě s p. učitelkou

podle aktuální potřeby rodičů. Budova je po celou dobu uzamčena, rodiče si zvoní na zvonek u vchodu, který je instalován až do třídy MŠ. Dohled nad dětmi je zajištěn po celou dobu pobytu dítěte v MŠ.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod., a to osobně, telefonicky nebo zápisem do sešitu v šatně MŠ.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto

skutečnost neprodleně ohlásí p. učitelce v mateřské škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou

rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Paní učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

Paní učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají.  Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci písemně.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v

MŠ.

Nejvyšší počet dětí ve třídě je 28 při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů.

Mateřská škola při výchovně vzdělávacím procesu a s ním přímo souvisejících činnostech

přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj

a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při všech činnostech v MŠ a při poskytování školských služeb, poskytuje dětem i zákonným zástupcům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Škola vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při činnostech v MŠ a při poskytování školských služeb, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

 

Režim při akcích mimo školu.

Bezpečnost a ochranu zdraví dětí při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje

vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy (pedagogickým

pracovníkem). Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým

pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu

zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 20 dětí. Výjimku z tohoto

počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

ředitelka školy. Při přesunech dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu.

Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo

budovu školy předem projedná organizující pedagog s ředitelkou školy zejména s ohledem na

zajištění BOZP.

Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující

pedagog bezpečnost a ochranu zdraví dětí na předem určeném místě od předání dítěte

zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou. Po skončení akce končí zajišťování

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí na předem určeném místě a v předem určeném čase po

předání dítěte zákonnému zástupci nebo osobě jím pověřené. Místo a čas shromáždění dětí a

skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům dětí

a to vyvěšením na vchodových dveřích nebo nástěnce v hale nebo v šatně MŠ.

Při přecházení dětí na místa akcí mimo budovu školy se děti řídí pravidly silničního provozu a

pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel děti průběžně

poučuje o bezpečnosti. Pro společné zájezdy třídy platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou děti předem seznámeny.

Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelkou školy (zpravidla bývá vedoucí učitelka MŚ).

 

Přijímací řízení.

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá od 2. do 16. května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

- dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy.  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo u ředitelky v základní škole nebo si je stáhnou z webových stránek školy.

- mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro

trvalou kontraindikaci.

- při přijímacím řízení jsou zákonní zástupci seznámeni s kritériemi pro přijímání dětí do MŠ

 

Kritéria přijímacího řízení.

Ředitelka školy stanovuje kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Zaměstnanci školy.

Pedagogičtí zaměstnanci věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí a dětem se zdravotními problémy. Dbají, aby se zdraví dětí a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti.

Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Průběžně informují zástupce dítěte o rozvoji dítěte. Učitelé

evidují docházku. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti.

Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením přímé

pedagogické činnosti.

Po skončení přímé pedagogické práce překontrolují pořádek ve třídě. Pedagog odchází ze

třídy poslední. Třídní kniha je uložena na určeném místě ve třídě. Při odchodu z budovy

kontrolují uzavření a zajištění oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických

spotřebičů.

V celé budově a prostorách školy platí přísný zákaz kouření.

V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je

povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být

konvice odpojena z přívodu elektrické energie.

 

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy. Učitelé nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným učitelem školy.

2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, třída, ve které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let nejvýše 16 dětí, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

3. Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

4. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

 

VII. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

        Důležitým prvkem ochrany před sociálně-patologickými jevy je i výchovně-vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k tomu pochopit a porozumět dané problematice (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování) a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci s ředitelkou MŠ a se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Děti jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti ve všech prostorách školy, na pozemku a na zahradě MŠ, při pobytu venku a při všech akcích, kterých se zúčastní. Děti se chovají podle stanovených pravidel. Jsou povinny respektovat druhé děti při všech činnostech a dodržovat hygienické a zdvořilostní návyky. Nesmí jakýmkoli způsobem ubližovat ostatním ani ničit jejich práci.

Školní budova je po celou dobu uzavřena a zákonní zástupci nebo jiné osoby musí zvonit u hlavního vchodu na zvonek, který je instalován až do třídy MŠ včetně kamery, aby bylo vidět, kdo do MŠ přichází.

Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod

jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání

ponorných elektrických vařičů, ponechávání peněz v hotovosti a osobních i cenných věcí volně ve stolech, skříních ve třídě i v kanceláři, ponechávat je ve škole přes noc.

Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni

přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí i žáků a vytvářet podmínky pro jejich

zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat dětem i

žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat

první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů ředitelky školy.

Pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění

budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých

schopností a možností zabránit vzniku škody.

Sledují zdravotní stav dětí a v případě náhlého onemocnění dítěte informují bez zbytečných

průtahů vedení školy a rodiče postiženého dítěte.

Nemocné dítě může být odesláno k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé

osoby. Učitelé zajistí, aby každé dítě mělo zapsány v evidenčním listu tyto údaje:

adresu, telefonní čísla rodičů, jméno a telefon ošetřujícího lékaře.

Při úrazu poskytnou dítěti nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření dítěte lékařem. Úraz

ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané

formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo

který se o něm dověděl první.

Pedagogičtí pracovníci školy nesmí děti po dobu, kdy je jim dítě svěřeno nechat bez dozoru dospělé osoby. Škola odpovídá za děti v době od převzetí dítěte zákonným zástupcem až po předání dítěte zákonnému zástupci.

      

Evidence úrazů.

Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad dětmi

dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně dítětem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam

provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo.

V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí (dále "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s

ním přímo souvisejících činnostech, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola

(školské zařízení) o úrazu dozví.

Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte ve škole nebo

školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození

zdraví, které způsobilo smrt po úrazu, nebo na jehož následky dítě zemřelo nejpozději do

jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se

vyhotoví také na žádost zákonného zástupce dítěte nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny

dítěte, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru

Policie České republiky. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost dítěte ve škole

záznam, pokud je pravděpodobné, že dítěti bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení

společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola

zákonnému zástupci.

 

Hlášení úrazu.

O úrazu dítěte podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud

nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola bez zbytečného odkladu hlášení místně

příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola bez zbytečného odkladu

hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno, pro případ své

odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, škola má takové pojištění

sjednáno. Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je

pravděpodobné, že dítěti bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

způsobené úrazem, zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne

následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu

České školní inspekce.

Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České

republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem

evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu

ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

 

VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí.

 

U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku dětí, učitelů či jiných

osob dítětem je vyžadována úhrada od rodičů dítěte, které poškození způsobilo. Pokud byl

vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad dítětem, na náhradu škody od rodičů není

právní nárok. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro  převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu  jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

IX. Platby v MŠ

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena směrnicí „ Směrnice ke stanovení výše úplaty předškolního vzdělávání dítěte mateřské školy“ a je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ.

 

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena vedoucí školní jídelny a je zveřejněno na nástěnce v chodbě MŠ a na webových stránkách školy.

 

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Úplata za přeškolní vzdělávání probíhá v hotovosti a úplata za stravné může probíhat v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet jídelny.

 

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

 

 

 

X. Školní stravování.

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) stanovuje ředitelka školy

tyto podmínky pro poskytování školního stravování:

- cena obědů je stanovena podle těchto kategorie:

Strávníci do 6 let MŠ  -přesnídávka, oběd, svačina 39,-Kč

Strávníci do 7 let MŠ  -přesnídávka, oběd, svačina 42,-Kč

-  způsob placení – Peníze za obědy se vybírají vždy do 10. dne v měsíci

Platí se za skutečně odebranou stravu za předcházející měsíc.

Preferujeme placení stravného bezhotovostním jednorázovým příkazem.

Stravné je třeba hradit řádně a včas. Číslo účtu Základní škola a Mateřská škola Zakřany:

115 - 53 700  002 97 / 0100 Do poznámky uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte.

Výjimečně (po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny) lze platit stravné v hotovosti také u vedoucí školní jídelny v době od pondělí do pátku od 7.00 – do 12.00 hod.

- Jídlo lze odhlásit nejpozději den předem do 12.00 hod. pokud je nepřítomnost plánovaná (výlet, lékař, rodinné důvody apod.). V případě nemoci i ráno do 7.00 hod. osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 546 431 335. Na e-mail: jidelna@zszakrany.cz pouze den předem do 12.00.

- rodič si může oběd vyzvednout po domluvě v budově MŠ do vlastního čistého  jídlonosiče

a to pouze první den nepřítomnosti.

- doba výdeje obědů dětem je od 12.00 – 12.30

- v  rámci pitného režimu mají děti po dobu svého pobytu MŠ k dispozici nápoje, čaje,

            vitamínové nápoje, ovocné šťávy, které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti používají nápoje v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Každé dítě má svůj vlastní hrníček.

 

 

XI. Závěrečná ustanovení.

 

Školní řád nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2020

Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád

následujícím způsobem: vyvěšením na nástěnce ve vstupní chodbě mateřské školy.

Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni dne 28. 8. 2020

Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy na třídních schůzkách. Řád je zpřístupněn na webových stránkách školy a na nástěnce ve vstupní chodbě MŠ.

S vybranými částmi řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku

a rozumovým schopnostem dětí.

 

 

 

 

V Zakřanech 1. 9. 2020                                            Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy


 

Příloha č.1

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAKŘANY

 

REŽIM DNE - MŠ Zakřany

 

Organizační podmínky:

 

 

 uspořádání dne respektuje spontánní aktivity, využití situací, podnětů a nabídek činností z třídního kurikula a podporuje provádění činnosti venku.

 

6,45    9,45         volné hry dětí, skupinové a individuální činnosti                  

                              řízené učitelkou, pohybové aktivity, svačina.

9,45    12,00         příprava na pobyt venku, aktivity na školní     

                               zahradě, vycházky do okolí, pohybové hry na

                               hřišti, příprava na oběd

12,00  – 12,30       oběd, odvádění dětí po obědě 

12,30 – 14,30        příprava na odpočinek, poslech pohádek, četba

                              z knih, odpočinek dětí. Nespící děti vstávají podle

                              individuální potřeby a mají klidnější zájmové

                              aktivity, při kterých neruší spící děti

14,30 – 16,15        postupná svačina, individuální práce s dětmi,

                              eventuální pobyt na zahradě, rozcházení dětí domů.

 

Harmonogram vydávání stravy:

9,00 hod. -  přesnídávka

12,00 hod. -  oběd

14,30hod. – odpolední svačina (individuálně)

 

Děti mají po celý den k dispozici termosku s nápojem.

Nabízíme ovocný čaj, ovocný sirup, nebo vitamínový nápoj.

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.2

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAKŘANY

 

VNITŘNÍ ŘÁD MŠ Zakřany

 

Na začátku si děti přinesou do MŠ čestné prohlášení, že nepřišly do styku s infekcí, podepsané rodiči.

Děti přicházejí do MŠ podle potřeb rodičů od 6,45 hod. do 8,00 hod.

Rodiče omlouvají děti učitelkám: - zápisem do sešitu                                           

                                                      - telefonicky (pevná linka nebo mobil)

                                                        - SMS zprávou

                                                      - e-mailem

                                                      - osobně do 8,00 hod.

                                                      - do deníčků (omluvných listů) dětí  

                                                         s povinnou předškolní docházkou

Rodiče jsou povinni děti z MŠ řádně odhlašovat a přihlašovat. Onemocní-li dítě náhle, je možné si první den vyzvednout oběd v MŠ. Další dny nemoci již oběd domů poskytnout nelze. Návrat dítěte po absenci do MŠ nahlásí rodiče předem.

Osobní styk s rodiči z hlediska potřeb, přání a dotazů je možný s oběma učitelkami denně.

Každé dítě má svou značku, na kterou si ukládá své oděvy a potřeby a kterou jsou označeny všechny jeho osobní věci. Proto je potřeba označit značkou dítěte všechny jeho věci, aby se předešlo výměně nebo ztrátě.

Ložní prádlo si rodiče odnášejí k vyprání 1x za 3 týdny, ručníky pere každý týden jedna z maminek.

Přihlašování a odhlašování stravy si rodiče vyřizují s vedoucí školní jídelny osobně, telefonicky nebo emailem.

Placení obědů si rodiče vyřizují pouze osobně s vedoucí školní jídelny.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAKŘANY

 

 

Dodatek ke Školnímu řádu č. 1

 

 

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ

NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 

 

1.       Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 

2.       Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 

-          příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě spolu se zákonným zástupcem není vpuštěno do budovy školy.

 

-          příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/ s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/.

 

              -    ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má                           telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

3.       Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAKŘANY

 

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy.

 Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

 

 U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

 

Způsob realizace distančního vzdělávání

 

škola je povinna poskytovat distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo mimořádných opatření

dětem budou zadávány pracovní úkoly přes email, nebo formou pracovních listů do schránky.

 

V Zakřanech 1. 9. 2020                                            Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy