Základní škola a Mateřská škola Zakřany,

Zakřany 134, 664 84 Zastávka

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je určena zejména pro mladší žáky naší školy a je v provozu

od pondělí do pátku        od 11:30 do 16:30.

Máme 2 oddělení.

Vyzvedávání dětí ze ŠD: 11:30 – 13:30 a 15:00 – 16:30

Prosíme o dodržování termínů vyzvedávání.

V době od 13:30 do 15:00 nemusí být děti s družinou přítomny ve škole.

Vychovatelkami ŠD jsou: Mgr. Edita Nábilková a Mgr. Helena Oswaldová

Činnost školní družiny: odpočinková (individuální výběr společenských her, 

                                         stavebnic, četba pohádek, DVD)

                               rekreační (pobyt na školní zahradě, hřišti, vycházky             

                               do lesa, do okolí školy,…)

                               sportovní (soutěže, míčové hry, hry s přeběhy, atd.)

                               přírodovědná (sběr přírodních materiálů, poznávání

                               stromů, zvěře, rostlin,…)

                               esteticko-výchovná (ilustrace pohádek, tematické 

                               kresby a malby, …)

                               pracovně-technická (zhotovování drobných dárků,

                              práce se stavebnicí Merkur, Lego, skládání z papíru, )                                

                              sebevzdělávací (hry se slovy, skládání puzzle, pexeso,

                              vědomostní soutěže, apod.)

Další akce ŠD - sportovní soutěže, turnaje, vánoční výstava,           

tematické výrobky na aktuální dané téma např. roční období (jaro, léto,….)

 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní řád školní družiny, který určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče (zákonné zástupce žáků)Prokazatelné seznámení rodičů s vnitřním řádem školní družiny provedou vychovatelky ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, prováděcím předpisem – vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, a dalšími platnými dokumenty vztahujícími se k činnosti školní družiny.1. Přihlašování a odhlašování žákůa) Ve školní družině vychovatelky zajišťují přihlašování a odhlašování žáků, vybírání úplaty, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.


b) Přihlašování ve školní družině je prováděno na základě písemných žádostí rodičů
(zákonných zástupců) žáka v přípravném týdnu a od 1. září vyplněním zápisových listů.
Přihlašování i odhlašování žáka ze školní družiny provede rodič (zákonný zástupce dítěte) písemnou formou vychovatelkám. O zařazování dětí do ŠD rozhoduje ředitelka školy.


c) Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s řádem školní družiny a dalšími směrnicemi, upravujícími provoz školní družiny.

d) Školní družina je určena všem žákům prvního stupně, přednostně však budou přijímáni do naplnění kapacity mladší žáci, nejprve žáci 1. ročníku, poté žáci 2. ročníku, poté žáci             3. ročníku, poté žáci 4. ročníku a poté žáci 5. ročníku.

e) Do školní družiny nemusí být přijat žák, který řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za školní družinu, anebo závažným způsobem porušil řád školní družiny.

f) Žák může být vyloučen ze ŠD, pokud soustavně porušuje pravidla chování, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, opakovaně svévolně nenavštěvuje ŠD a zákonní zástupci nehradí poplatky ŠD.

 

g) V případě většího zájmu o ŠD, než je maximální kapacita pro oddělení, budou přednostně přijímáni žáci dle stanovených kritérií na příslušný školní rok.

 

h) Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek, který slouží k dovybavení ŠD hračkami, hrami, výtvarným materiálem atd. a je stanoven právním subjektem na 150 Kč měsíčně za jedno dítě.

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná podle následujícího kalendáře: Za měsíc září, říjen, listopad, prosinec – v listopadu. Za měsíce leden, únor, březen, duben, květen, červen - v dubnu.

Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

Úplatu lze zaplatit bezhotovostním převodem na účet školy v předem zveřejněných termínech. Výjimečně po předchozí domluvě vychovatelce ŠD, která je vybíráním úplaty pověřená.

V případě nepřítomnosti dítěte se poplatek nevrací.   

Nebude-li poplatek za ŠD uhrazen včas a ve správné výši, může ředitelka školy na základě návrhu vychovatelky ŠD rozhodnout o vyřazení žáka ze ŠD.

 

i) Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka ze ŠD, případně čas návratu zpět do ŠD. Tyto údaje jsou zaznamenávány na zápisním lístku.

 

Uvolňování žáků ze ŠD:

 

a)      samostatně dle údajů rodičů uvedených na zápisním lístku

b)      vyzvednutím dítěte rodičem nebo osobou jmenovitě uvedenou na zápisním lístku

c)      na základě písemné žádosti rodičů do školních deníčků

 

V zájmu bezpečnosti žáků nelze žáka uvolnit na základě telefonické žádosti, e-mailu

a neúplného písemného sdělení.

 

j)Vychovatelky jsou v kontaktu s rodiči při předávání dětí a účastní se třídních schůzek. Lze je kontaktovat telefonicky: 739 033 361 a emailem druzina@zszakrany.cz

a oswaldova@zszakrany.cz.

 

 

2. Organizace činnostia) Školní družina má dvě oddělení, která jsou umístěna v budově ZŠ Zakřany č.p.134.

b) Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Denní provoz družiny je zajištěn v době od 11.30 – 16.30 hod.     

 c) Rozvrh činností

11:30 – 12:45   Docházka, oběd, relaxační činnosti
12:45 – 13:45   Zájmové aktivity a činnosti – společenskovědní, pracovně- technické,      přírodovědné, výtvarné
13:45 – 15:30   Pobyt venku nebo v tělocvičně (dle počasí),vycházky, pohybové hry
15:30 – 16:30  Zájmové činnosti dětí dle vlastního výběru, individuální přístup

 

d)

Dítěti je umožněno navštěvovat volnočasové aktivity (zájmové kroužky). Pedagogický

pracovník, který je vedoucím zájmového kroužku, přebírá ve školní družině od vychovatelky ŠD žáky, kteří se činnosti kroužku účastní a po ukončení zájmového kroužku je vrací do školní družiny vychovatelce ŠD.

 

ŠD může organizovat zájmové kroužky a další činnosti jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce. Tyto činnosti mohou probíhat za úplatu.

 

 

 e)

f)

Po poslední vyučovací hodině vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelce školní družiny. Do školní družiny dochází dítě pravidelně, po ukončení vyučování podle záznamu na zápisovém listu.

 

 

g)

 

Při onemocnění žáka jej zákonný zástupce omluví z docházky do školní družiny.

   

 

 

h)

Pitný režim je zajištěn nebo si děti nápoje nosí i individuálně.

 

i)

 

 

O dalších činnostech družiny (delší vycházka, karneval, výlety,…) vychovatelka včas informuje rodiče (zákonné zástupce)

 

j)

Rodič je povinen vyzvednout si své dítě do ukončení provozu ŠD. V případě nevyzvednutí žáka setrvá vychovatelka na pracovišti a pokusí se o telefonické spojení s rodiči. Při opakovaném pozdním vyzvedávání dítěte bude o této skutečnosti informován orgán PoD

 

3. Chování žáků

 

a) Žáci se chovají slušně a přátelsky, pomáhají mladším spolužákům. Jsou k sobě  ohleduplní, nepoužívají vulgární slova a dbají pokynů vychovatelek.

 

b) Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Každé opuštění místnosti ŠD nahlásí žáci vychovatelce. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Při návratu z mimoškolní činnosti je povinností žáka nahlásit svůj příchod vychovatelce.

c) Na hřiště, do tělocvičny nebo na vycházku odcházejí žáci v doprovodu vychovatelky

  a musí se zdržovat pouze v prostoru určeném vychovatelkou.

 

d) Při obědě ve školní jídelně zachovávají žáci společenská pravidla a dbají pokynů vychovatelky, která organizuje průběh oběda.

 

e) Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny, který je vyvěšen ve ŠD.

 

f) Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele ze ŠD vyloučen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

4. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 

a)

 Žák je povinen hlásit vychovatelce školní družiny každý úraz, ke kterému došlo při činnosti ve školní družině (včetně nevolnosti). Zajistí první pomoc, informuje rodiče zraněného žáka a sdělí jim, jaká opatření učinila. Dále podá pravdivé informace, potřebné k sepsání protokolu o úrazu vedení školy. Žák ohlásí vychovatelce i úraz, který utrpěl před příchodem do školní družiny.

 

 

 b)

 Na počátku školního roku jsou žáci poučení o pravidlech bezpečnosti při hrách, vycházkách, sportovních aktivitách a dalších činnostech, které školní družina organizuje. O poučení je uveden záznam do Přehledu výchovně vzdělávací práce pro ŠD.

 

 

 

 c)

 Žák se účastní společné práce v družině. Při hře nepoškozuje hračky a všechny je složené a úplné vrátí. Neničí zařízení školní družiny. Při úmyslném poškození hradí vzniklou škodu. V případě, že dojde k poškození majetku, ohlásí toto žák neprodleně vychovatelce, která zajistí bezpečnost žáků. 

 

 

 

 d)

 Po dobu pobytu ve školní družině a sportovních zařízeních je žákům zakázáno používání a nošení nebezpečných předmětů (různé zbraně, živá zvířata, omamné prostředky, návykové látky, drogy, alkohol…) viz. ŠŘ.

 

 

e)

 

 Žák se zbytečně dlouho nezdržuje na chodbě. Funkce oken nesmí být využívaná k nepovoleným činnostem, které ohrožují bezpečnost žáka i ostatních žáků.

f) Žák je povinen okamžitě nahlásit vychovatelce ztrátu, ke které došlo v souvislosti s pobytem ve školní družině.

 

 

 

 

g)K vychovatelce je žák zdvořilý, dbá jejich pokynů i pokynů ostatních zaměstnanců školy

 a je ukázněný. Pomáhá vytvořit kolektiv, neubližuje mladším dětem, chrání je a pomáhá jim. Veškeré negativní jevy narušující výchovný proces nebo řád školní družiny jsou bezprostředně nahlašovány žákem nebo zákonným zástupcem.

 

 

 

h)

Při využívání dalších prostor školy (tělocvična, hřiště,…) žák dodržuje řád školy a pokyny vychovatelky školní družiny.


 

 

5. Dokumentace školní družiny

 Ve školní družině se vede tato dokumentace:

a)      evidence přijatých žáků (zápisní lístek pro žáka, který je přihlášen k pravidelné

docházce a který obsahuje písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD)

b)      přehled výchovně vzdělávací práce

c)      vnitřní řád školní družiny

d)     školní vzdělávací program ŠD

 

6. Vyloučení žáků ŠD

Pokud dojde u žáka opakovaně k hrubému porušení Řádu školní družiny, může být žák ze školní družiny vyloučen nebo podmíněně vyloučen. Návrh na  vyloučení nebo podmíněné vyloučení podává vychovatelka ředitelce školy, která návrh schválí a sdělí rodičům žáka.

Za hrubé porušení Řádu školní družiny se považuje:

·         Svévolné opuštění prostor školní družiny (budova školy, zahrada)

·         Svévolné opuštění akcí školní družiny konané mimo budovu školy (výlety, vycházky, výstavy, sportovní akce a jiné aktivity)

·         Opakované neuposlechnutí pokynů vychovatelky, kdy může žák ohrozit svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních dětí

·         Úmyslné fyzické napadení, kdy je ohroženo zdraví ostatních dětí

·         Úmyslné opakované psychické napadání – ponižování, vulgární oslovování

·         Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům

Pokud ani po obdržení podmíněného vyloučení ze školní družiny nedojde k nápravě, bude žák z družiny vyloučen definitivně. O definitivním vyloučení rozhodne ředitelka školy.

 

 

 Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat.

 

V Zakřanech dne 1. září 2023                                    Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy