Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Základní školy a Mateřské školy Zakřany

ŠPP zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě novely zákona č. 82/2015 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 72/ Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných     a mimořádně nadaných.

Školní poradenské pracoviště tvoří:

Mgr. Renata Procházková – ředitelka školy, výchovný poradce,

                                              třídní učitelka 2. a 4. ročníku

email: zszakrany@zszakrany.cz

Mgr. Helena Kopáčková – školní metodik prevence, třídní učitelka 1. ročníku

email: kopackova@zszakrany.cz

Mgr. Helena Oswaldová – učitelka 1. stupně

email: oswaldova@zszakrany.cz

Telefony kancelář: 546 431 468, 739 033 361

Konzultační hodiny poradenských pracovníků pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky jsou po předchozí dohodě během celého pracovního týdne.

Dále v době třídních schůzek tj. 3x ročně v září, listopadu a dubnu a v době konzultačních hodin tj. každý 1. čtvrtek v těchto měsících: říjen, prosinec, leden, březen, červen v době

od 15.00 do 17.00 hod.

Úkoly ŠPP:

Základní škola a Mateřská škola Zakřany, Zakřany 134, 664 84 Zastávka

 

Program poradenských služeb ve škole

 

Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí zákonem č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 564/2004 Sb., § 16 - § 18 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 

1. Školní poradenské služby

 

Školní poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm.

Za poskytování školních poradenských služeb odpovídá ředitelka školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitelka školy zodpovídá také za vytvoření programu poradenských služeb a za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.

 

Poradenské služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními v oblasti.

 

Podmínkou pro poskytnutí podpůrných opatření 1. stupně je:

 

a) Návrh pedagogického pracovníka.

b) Podpůrné opatření 1. stupně představuje minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání žáka.

 

Podmínkou pro poskytnutí podpůrných opatření 2 až 5 stupně je:

 

a) Spolupráce poradenského zařízení se zákonným zástupcem nezletilého žáka, se školou nebo školským zařízením.

b) Školské poradenské zařízení vydá zprávu a doporučení.

c) Školské poradenské zařízení sdělí doporučení škole.

d) Škola získá předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka nebo studenta.

 

2. Pracovníci školního poradenského pracoviště

 

Podle obsahu činnosti rozlišujeme:

a) poradenské pracovníky školy, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), včetně nadaných žáků poskytující součinnost školským poradenským zařízením a spolupracující s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků

Výchovný poradce se věnuje problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se SVP, včetně integrace nadaných žáků (viz. příloha č. 1).

 

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence rizikového chování žáků (viz. příloha č. 2).

 

b) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách

třídní učitelé – vytváří vnitřní pravidla třídy, která jsou součástí otevřené a bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klima ve třídě, zprostředkovávají komunikaci s ostatními pedagogy, jsou garanty spolupráce školy s rodiči žáků třídy, podílí se na diagnostice při problémech u jednotlivých žáků a třídního kolektivu, podle pokynů poradenských pracovníků školy vytváří podmínky pro integraci žáků se SVP a nadaných žáků ve třídě, vedou třídnické hodiny s cílem zlepšení a upevnění vztahů mezi žáky

 

další pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, vychovatelé) - učí a vychovávají podle zásad a metod ŠVP, provádí průběžnou diagnostiku žáků a třídy v daném předmětu, výchovné skupiny, věnují pozornost žákům se SVP, registrují signály o možném problému žáka a hledají příčiny a vhodné formy nápravy, konzultují případné výchovné a vzdělávací problémy s třídním učitelem a s pracovníky poskytující poradenské služby školy, spolupracují s rodiči, vedou jednání s rodiči, žákem

 

školní asistent (pokud jej škola má) - není spojen s konkrétním žákem, působí v celé škole. Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, a to při přípravě na vyučování, spočívající např. v pomoci s organizací času, práce a s úpravou pracovního prostředí, motivaci k učení, poskytování formativní zpětné vazby žákovi nebo studentovi, podporu při přípravě na školní práci. Tyto činnosti provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte, žáka nebo studenta. Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou; zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat. Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte, žáka nebo studenta. Podporuje přípravu žáka na výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na školní práci, podporuje rozvoj nadání dítěte, žáka a studenta v aktivitách nad rámec školní výuky. Pomáhá s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Organizační činnosti při zajištění školního stravování pro děti a žáky (komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.), podpora dětí a žáků při manipulaci s pomůckami, při podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání.

 

3. Program poradenských služeb ve škole

 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na:

 

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se SVP,

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

c) prevenci školní neúspěšnosti,

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

f) vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

g) na průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

k) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

l) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko - psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče).

 

4. Časová dostupnost služeb poradenských pracovníků školy

 

Konzultační hodiny poradenských pracovníků pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky jsou po předchozí dohodě během celého pracovního týdne.

Dále v době třídních schůzek tj. 3x ročně v září, listopadu a dubnu a v době konzultačních hodin tj. každý 1. čtvrtek v těchto měsících: říjen, prosinec, leden, březen, červen v době

od 15.00 do 17.00 hod.

 

5. Práce s informacemi a důvěrnými daty

 

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, o kterých se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenští pracovníci školy zejména:

§  zachovávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů žáků a zákonných zástupců žáků,

§  zachovávají mlčenlivost o zdravotním stavu žáků,

§  dbají, aby programy, se kterými pracují při poskytování poradenské služby, byly nainstalovány pouze na určených počítačích, byly přístupné až po přihlášení uživatele ke školní počítačové síti,

§  dbají, aby dokumenty týkající se osobních údajů žáka a zdravotního stavu žáka byly uloženy v uzamykatelné skříni a nebyly volně přístupné.

6. Informovanost o poradenských službách školy

 

Program poradenských služeb ve škole je veřejně přístupný na webových stránkách školy, u třídních učitelů nebo v ředitelně školy.

 

7. Účinnost

 

Kontrolu dodržování tohoto programu poradenských služeb vykonává ředitelka školy.

Tento program nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021 a byl schválen pedagogickou radou

dne 30. 8. 2021.

 

 

 

 

 

Mgr. Renata Procházková, ředitelka školy

 

 

 

Přílohy:

Příloha čl. 1 – Plán práce výchovného poradce

Příloha č. 2 – Plán práce školního metodika prevence

Příloha č. 3 -  Minimální preventivní program školy na školní rok 2021/2022

 

 

 

Příloha č. 1 Plán práce výchovného poradce

I. KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

1. pololetí

- rodičům i žákům 5. ročníku poskytnout informace o možnosti studia na víceletých gymnáziích

2. pololetí

- administrativní zpracování přihlášek, výdej zápisových lístků

- sledování úspěšnosti žáků při přijímacím řízení

 

II. PÉČE O INTEGROVANÉ ŽÁKY

- spolupráce a komunikace se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- sledovat způsob práce s integrovanými žáky a plnění a vyhodnocování IVP

- aktualizace integrovaných žáků a žáků s podpůrným opatřením č. 1

- sledovat integrované žáky při výuce – hospitace

- společně s třídními učiteli, rodiči a ostatními vyučujícími dohlížet na sestavování IVP

- kontrola plnění a vyhodnocení IVP, které provedou třídní učitelé daného žáka

- koordinace poskytování poradenských služeb žákům se SVP se školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

- shromažďování a evidence doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se SVP a jeho zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

- získání předchozího písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka

 

III. PRŮBĚŽNÉ SLEDOVÁNÍ ŽÁKŮ S VÝCHOVNÝMI A VÝUKOVÝMI OBTÍŽEMI

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP)

- při výskytu výchovných problémů doporučit rodičům spolupráci s odbornými pracovišti

- pravidelně spolupracovat s rodiči, třídními učiteli a v případě nutnosti řešit vzniklé problémy

- v případě potřeby včas kontaktovat pracovníky školských poradenských zařízení a domluvit  

   s nimi odbornou konzultaci nebo návštěvu školy

- hospitace v hodinách

 

IV. PÉČE O NADANÉ A TALENTOVANÉ ŽÁKY

- nadané a talentované žáky v průběhu školního roku zapojovat do soutěží a předmětových olympiád a sledovat jejich umístění, další zaměření a vývoj

- informovat rodiče i žáky o možnosti studia na víceletém gymnáziu

 

V. Zápis do I. třídy

- organizační příprava zápisu ve spolupráci s učitelkami školy zejména s třídní učitelkou 1.

  třídy, která chystá zápis

- průběh zápisu, informace rodičům o možnosti odkladu školní docházky

 

VI. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLNÍM METODIKEM PREVENCE

- v rámci prevence výskytu patologických jevů spolupracovat se školním metodikem prevence, společně se snažit včas odhalovat náznaky a pokusy o jakoukoli formu či náznaky šikany

 

VII. SPOLUPRÁCE S TŘÍDNÍMI UČITELI A OSTATNÍMI PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

- metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SVP a nadaných žáků

- pomoc při tvorbě IVP a PLPP podle aktuální potřeby spolupracovat při řešení výukových výchovných problémů žáků a žákovských kolektivů

- podle potřeby spolupracovat při přípravě jednání s rodiči a účastnit se jich

- společně s třídními učiteli jednat s rodiči těch žáků, u kterých se vyskytnou problémy výukové, výchovné nebo častá krátkodobá či dlouhodobá absence

- sledovat začlenění nově příchozích žáků do kolektivu třídy

 

VIII. SPOLUPRÁCE S RODIČI ČI ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ

- spolupracovat při vytváření a vyhodnocení IVP integrovaných žáků

- spolupracovat s rodiči při řešení problémů jejich dětí jak v době třídních schůzek, tak mimo ně

 

 

Příloha č. 2 Plán činnosti školního metodika prevence

I. METODICKÉ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

- Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

 

- Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

 

- Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

 

- Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 

- Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímaní kulturní a etnické odlišnosti.

 

- Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 

- Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

 

- Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

 

- Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

INFORMAČNÍ ČINNOSTI

- Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

 

- Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

 

- Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotlivý odborníci).

 

II. PORADENSKÉ ČINNOSTI

- Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování: poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (za spolupráce s třídními učiteli).

 

- Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

 

- Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žáků školou a specializovanými školskými zařízeními.

 

METODIK PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ se zaměřuje zejména na:

a) koordinaci preventivního programu školy,

b) prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, šikaně a dalším projevům rizikového chování žáků školy,

c) metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (dále jen PSPJ),

d) preventivní práci s třídními kolektivy ve spolupráci s třídními učiteli,

e) vyhledávání žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování ve spolupráci s třídními učiteli,

f) spolupracuje s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence,

g) vytváří dokument o výsledku preventivní práce školy za školní rok,

h) vede databázi spolupracovníků školy pro oblast PSPJ,

i) shromažďování a evidence odborných zpráv a informací o žácích od orgánů státní správy a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů,

j) vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti metodika prevence.

 

Příloha č. 3 -  Minimální preventivní program školy na školní rok 2021/2022

1.     Úvod

 

V rámci minimálního preventivního programu poskytujeme žákům vědomosti v dané oblasti, pomáháme předcházet problémům se sociálně patologickými jevy, jako je kouření, pití alkoholu, experimentování s drogami, šikana, rasismus, násilí a nesnášenlivost. Na realizaci tohoto programu se podílejí všichni zaměstnanci školy, důležitá je spolupráce s rodiči.

 

2.     Cíle prevence

 

·         Vést žáky ke zdravému způsobu života

·         Vést žáky k odpovědnosti za své chování

·         Pomáhat dětem hledat pomoc při řešení problémů

·         Vést žáky k samostatnému rozhodování

·         Zapojit žáky do tvorby zdravého a estetického prostředí

·         Vytvářet příznivé klima ve třídě

 

3.      Realizace

 

3.1  Výchovně vzdělávací působení proti patologickým jevům

 

·         Přírodní látky, jejich prospěšnost, škodlivost, jedovaté rostliny, houby

·         Léky, vitamíny, zásady užívání, rizika užívání léků bez doporučení lékaře

·         Dovednost odmítat drogy včetně cigaret a alkoholu

·         Chemické prostředky užívané v domácnosti a správná manipulace s nimi

·         Hodnota zdraví

·         Mezilidské vztahy

·         Řešení problémů, pomoc dospělých

·         Instituce pomáhající při problémech s návykovými látkami

·         Linka důvěry, dětská krizová centra

·         Včasné diagnostikování soc. patologických jevů – šikana, záškoláctví, kouření, drogy, vandalismus

 

3.2   Konkrétní zapracování okruhů do jednotlivých ročníků a předmětů

 

1. ročník

 

Prvouka

Rodina a přátelé

Zdravá výživa

Nemoc, úrazy

První pomoc

Zdravý životní styl

Sebeúcta, sebedůvěra

Dopravní výchova

Pomoc druhým

 

     Tělesná výchova

Hrajeme v duchu fair play

 

       2. ročník

 

        Prvouka

Já a moji kamarádi

Léky

Zdraví a nemoc

Zdravá výživa

Rodina

 

         Čtení

Pomoc druhým

Vztahy mezi dětmi

Vztahy mezi dětmi a dospělými

 

         Tělesná výchova

Hrajeme v duchu fair play

 

          3. ročník

 

          Prvouka

Lidské tělo

Životospráva

Rodina

Režim dne

Zdravý životní styl

 

        Čtení

Sebeúcta, sebedůvěra

Rodina

Lidské rasy

 

        Výtvarná výchova

Člověk v pohybu

První pomoc

 

         Tělesná výchova

Hrajeme v duchu fair play

 

        4. ročník

 

         Přírodověda

Naše zdraví a tělo

         

          Vlastivěda

Ochrana životního prostředí

 

         Tělesná výchova

Hrajeme v duchu fair play

Zdravý životní styl

 

        Čtení

Vztahy ve třídě

Rodina

Lidské rasy

 

 

          5. ročník

        

          Přírodověda

Lidský organismus

Rodina

Muž a žena

          

          Vlastivěda

Člověk a prostředí

         Tělesná výchova

Hrajeme v duchu fair play

Posílení fyzické odolnosti

Odolnost vůči stresu

 

         Čtení

Řešení problémů, vztahy

Odpovědnost za své chování

Lidské rasy

 

3.3   Volnočasové aktivity

 

Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky 3. – 5. ročníku – Mgr. Kateřina Pekáčová

Čtenářský klub pro žáky – Mgr. Helena Oswaldová

Klub zábavné logiky a deskových her – Mgr. Helena Oswaldová

Výtvarný kroužek – Mgr. Helena Oswaldová

Poutníček pro 2. – 5. ročník – Mgr. Helena Oswaldová

Hudebně – pohybový kroužek – Mgr. Helena Kopáčková

Sluníčko – setkávání dětí předškolního věku – Mgr. Helena Kopáčková

Angličtina hrou I pro 1. a 2. ročník – Tereza Olšová

Sportovní kroužek s florbalem – Tereza Olšová

 

3.4   Jednorázové aktivity

 

Výukové programy zaměřeny na zdravý životní styl, prevenci soc. patologických jevů, bezpečnost v silničním provozu

      Klima třídy  - zjišťování vztahů mezi dětmi v kolektivu pod vedením třídního učitele nebo

      specializovaného pracovníka.

                            

3.5   Spolupráce s rodiči

 

Informace na třídních schůzkách

Informační letáky

Konzultační hodiny – každý první čtvrtek v měsíci

Putování s broučky

Příprava vánočního jarmarku

Společná posezení u táborového ohně

Příprava pohádkového lesa

 

 Strategie uplatňované při aplikaci Minimálního preventivního programu:

 

1. -3. ročník

-          výchova ke zdravému životnímu stylu

-          navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole

-          včasné odhalování specifických poruch učení

-          spolupráce s rodiči

-          základy etické a právní výchovy

 

4. – 5. ročník

-          výchova ke zdravému životnímu stylu

-          rozvoj etického a právního vědomí, občanských postojů

-          všestranný rozvoj osobnosti žáka, vyloučení rizik

-          důraz na spolupráci s rodiči

-          nabídka volnočasových aktivit